Кафедра обліку та оподаткування

  Хома Дмитро Михайлович
Посада завідувач кафедри обліку та оподаткування
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Освіта Технологічний університет Поділля, магістр, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: магістр економіки, обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю
Тема кандидатської дисертації Внутрішній аудит у підвищенні ефективності діяльності підприємств
Коло наукових інтересів Облік, економічний аналіз, фінансовий аналіз, аудит, оподаткування
Активності
  1. наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

11) наукове консультування підприємств, установ організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладами вищої освіти (науковою установою);

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та /або громадських об єднаннях;

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 5 років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Дисципліни, які викладає Економічний аналіз, Фінансовий аналіз, Аудит, Банківський менеджмент, Методи і моделі прийняття управлінських рішень у фінансовій діяльності
Профіль автора

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0002-2298-8705

Google Scholar

 

  Кладницька Тетяна Анатоліївна
Посада доцент кафедри обліку та оподаткування
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Освіта Хмельницький технологічний інститут. Спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація: економіст
Тема кандидатської дисертації «Нормування праці по відхиленнях» (1997 р.).
Коло наукових інтересів Історія обліку та аудиту, облік та аудит в установах державного сектору економіки. Автор понад 40 наукових публікацій.
Дисципліни, які викладає Бухгалтерський облік, Облік в галузях економіки, Облік у зарубіжних країнах, Звітність в бюджетних установах, Облік в бюджетних установах
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

2) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

3) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

Профіль автора

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0003-4216-6431

GoogleScholar

 

  Мельничук Ірина Іванівна
Посада доцент кафедри обліку та оподаткування
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання -
Освіта

Харківський державний університет харчування та торгівлі, магістр, спеціальність 7.030509 «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту

Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціаліст, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист

Тема кандидатської дисертації «Облік та аудит фінансових результатів страхової діяльності» (2015 р.).; спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудиту (за видами економічної діяльності)
Коло наукових інтересів Страхування, облік та оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Автор понад 85 наукових публікацій.
Активності 1)         наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;8) виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту);11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).
Дисципліни, які викладає Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, Облік в страхових компаніях, Облік на підприємствах малого бізнесу, Облік в банках,
Профіль автора

Scopus/ WoS

https://www.scopus.com/results/author

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2386-3365

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=g7wTDKwAAAAJ&hl=uk

 

  Туржанський Віталій Анатолійович
Посада доцент кафедри обліку та оподаткування
Науковий ступінь Кандидат економічних наук
Вчене звання Доцент кафедри обліку та аудиту
Освіта

Технологічний університет Поділля, 2003,

сп. – Облік і аудит

кв. – Магістр економіки, обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю

Тема кандидатської дисертації «Управління податковою безпекою суб’єктів підприємництва в Україні»
Коло наукових інтересів Діяльність банківських установ в кризових економічних умовах.
Активності

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

14)   керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком;

15) участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня).

Дисципліни, які викладає Бухгалтерський облік, Фінансовий облік.

 

  Карапка Олена Петрівна
Посада Старший викладач кафедри обліку та оподаткування
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Освіта

Вища, Технологічний університет Поділля.

ХМ № 19018228, 27.06.2002

Спеціальність – «Облік і аудит».

Кваліфікація – економіст.

Тема кандидатської дисертації  
Коло наукових інтересів Організація та проведення публічних закупівель. Автор понад 20 наукових публікацій.
Дисципліни, які викладає Держане управління в сфері публічних закупівель. Державний моніторинг публічних закупівель. Організація публічних закупівель.
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

2) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

3) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

Профіль автора

Google Scholar

 

  Нянько Людмила Юріївна
Посада Викладач кафедри обліку та оподаткування
Науковий ступінь -
Вчене звання -
Освіта

Хмельницький національний університет. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 7.050109 «Облік і аудит». Кваліфікація спеціаліста з обліку і аудиту.

Хмельницький національний університет. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 053 «Психологія». Кваліфікація - магістр психології.

Тема кандидатської дисертації -
Коло наукових інтересів професійний розвиток та становлення особистості, психологія управління, поведінка споживача, діяльність банківської системи України
Активності досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років
Дисципліни, які викладає Бухгалтерський облік, фінансовий облік, Основи психології, Банківська справа
Профіль автора

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=V7oVrAcAAAAJ

/ / / / / / / / /