Кафедра економіки підприємства та менеджменту

 

 

Несторишен Ігор Васильович

Посада завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Освіта Хмельницький інститут економіки і підприємництва. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 7.020100 «Менеджмент організацій», кваліфікація спеціаліста – менеджер-економіст
Тема кандидатської дисертації «Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування» (2008 р.).
Коло наукових інтересів

Економіка та управління підприємствами, управління зовнішньоекономічною діяльністю, публічні закупівлі.

Автор понад 100 наукових публікацій, в тому числі 2 наукових публікації у виданнях, що індексуються в базі даних Scopus та WoS

Дисципліни, які викладає Економіка підприємства, Зовнішньоекономічна діяльність, Планування діяльності підприємства, Публічні закупівлі
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою;

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”.

Профіль автора

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0003-0765-195X

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AJKcUzMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

 

 

Федоришина Лариса Миколаївна

Посада професор кафедри економіки підприємства та менеджменту, проректор з науково-методичної роботи
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання доцент
Освіта Хмельницький інститут економіки і підприємництва. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліста – економіст
Тема кандидатської дисертації «Особливості регулювання зайнятості населення в регіоні» (2009 р.).
Тема докторської дисертації «Соціально-економічні основи формування здоров’я дитячого населення України» (2018 р.)
Коло наукових інтересів Зайнятість населення, здоров’я населення, людський капітал, мотивація праці. Автор і співавтор понад 90 наукових публікацій.
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях.

Дисципліни, які викладає Економіка праці і соціально-трудові відносини, Управління персоналом, Економіка і нормування праці.
Профіль автора

Scopus/ WoS

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225086656

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-8852-0649

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=WsTPLc8AAAAJ&pagesize=80

 

 

 

 

Шевчук Андрій Васильович

Посада професор кафедри економіки підприємства та менеджменту
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання Старший науковий співробітник
Освіта

Львівський національний університет ім.І.Франка, 2001 р., спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація «Математик».

Львівський національний університет ім.І.Франка, 2001 р., спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація «Економіст».

Тема кандидатської дисертації Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону
Тема докторської дисертації Інноваційний розвиток регіональних освітніх систем
Коло наукових інтересів

Регіональна економіка, освіта, ІТ. Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій.

Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Дисципліни, які викладає Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Корпоративне управління. Операційний менеджмент.
Профіль автора

Orcid

https://orcid.org/0000-0001-5466-5911

GoogleScholar

https://scholar.google.com/citations?user=0hLn2VAAAAAJ

 

 

 

 

Нянько Віталій Миколайович

Посада проректор з навчальної роботи, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Освіта Хмельницький інститут економіки і підприємництва. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліста – економіст
Тема кандидатської дисертації Управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування
Коло наукових інтересів Управління маркетинговими дослідженнями, ефективність маркетингової діяльності, статистичні методи обробки маркетингової інформації, роль брендингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств.
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, що індексується в бібліографічних базах;

9) робота у складі Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

14) робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою;

15) участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Дисципліни, які викладає Маркетинг, Маркетингові дослідження, Створення і управління брендами, Статистика, Маркетинговий менеджмент
Профіль автора

GoogleScholar

https://scholar.google.com/citations?user=VMmdktAAAAAJ&hl=uk

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8674-506X

 

 

 

 

Гарват Ольга Анатоліївна

Посада доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Освіта Технологічний університет Поділля. Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», кваліфікація спеціаліста – економіст
Тема кандидатської дисертації «Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання» (2005 р.).
Коло наукових інтересів Економіка, організація та управління підприємствами, управління персоналом, стимулювання і оплата праці.
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

14) робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою;

15) участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня).

Дисципліни, які викладає Державне та регіональне управління, Теорія організації, Публічне адміністрування, Самоменеджмент, Адміністративний менеджмент
Профіль автора

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0002-4404-3219

GoogleScholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=aSkgj20AAAAJ

 

 

  Любохинець Лариса Сергіївна
Посада доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту (сумісник)
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Освіта Київський державний університет ім. Т.Г.ШевченкаДиплом про вищу освіту за спеціальністю08.00.01«Політична економія», кваліфікація спеціаліста –викладач політекономії, економіст
Тема кандидатської дисертації Приватизація власності та зміни соціально-економічної структури суспільства
Коло наукових інтересів Проблеми цифровізації національної економіки, моніторинг рівня конкурентоспроможності економічних систем, гнучке управління в системі економічної безпеки підприємств, інформаційна безпека, макроекономічне регулювання світової економіки
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, що індексується в бібліографічних базах;

9) робота у складі Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи,

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

14) робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),

15) участь у журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Дисципліни, які викладає Економічна теорія, політична економія, макроекономіка, мікроекономіка, міжнародна економіка, національна економіка, міжнародні економічні відносини.
Профіль автора

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pjEF4JUAAAAJ&hl=uk

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1578-615X

 

 

 

 

Руда Тетяна Василівна

Посада доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання Старший науковий співробітник
Освіта Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький інститут економіки і підприємництва». Диплом про вищу освіту за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліста – економіст
Тема кандидатської дисертації «Управління санаційною спроможністю підприємства», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2010 р.)
Коло наукових інтересів Санація та банктурство підприємств, антикризове управління, митна вартість, митні ризики, автоматизація в морських портах, здійснення державної митної справи. Автор і співавтор понад 80 наукових публікацій.
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років.

Дисципліни, які викладає Фінансове планування
Профіль автора

GoogleScholar (посилання на профіль автора) -

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jZewQD4AAAAJ

ORCID (цифровий ідентифікатор та посилання на профіль автора)

https: //orcid.org/0000-0001-6934-6796

Науковці України (посилання на пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1261267

Інституційний репозитарій Університету ДФС України (посилання на сторінку пошуку за автором)

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/simple-search?query=Руда+Т.&sort_

 

 

 

Желавська Наталія Вікторівна

Посада Начальник відділення доуніверситетської підготовки, старший викладач кафедри економіки підприємства та менеджменту
Науковий ступінь -
Вчене звання -
Освіта Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва» (2018 р.). Диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент», освітня програма Менеджмент підприємницької діяльності, професійна кваліфікація – менеджер-адміністратор
Тема кандидатської дисертації -
Коло наукових інтересів Професійна підготовка майбутніх фахівців з менеджменту до роботи в роздрібних торговельних мережах; теоретичні та прикладні аспекти менеджменту в секторі торгівлі
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

Дисципліни, які викладає Менеджмент, Організація підприємницької діяльності
Профіль автора  
/ / / / / / / / /