Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

  Шевчук Ярослав Васильович
Посада Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання

1. Доцент.

2. Старший науковий співробітник.

Освіта

1. Львівський національний університет імені Івана Франка. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 7.050104 «Фінанси і кредит», кваліфікація спеціаліста – економіст.

2. Львівський національний університет імені Івана Франка. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 7.070501 «Географія», кваліфікація спеціаліста – географ викладач.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук «Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації»,захист якої відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України м. Львів. Диплом кандидата наук ДК № 043563 зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук «Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку автотранспортної інфраструктури України», захист якої відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України м. Одеса. Диплом доктора наук ДД № 002055 зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
Коло наукових інтересів Наукові дослідження пов’язані з розробкою механізмів санації депресивних територіальних суспільних систем в контексті формування регіональної політики, дослідженням і прогнозуванням розвитку автомобільної інфраструктури в регіонах України, соціально-економічні аспекти впровадження інноваційних транспортних засобів та інфраструктури для їхньої експлуатації, соціально-економічні фактори і наслідки транспортної безпеки, фінансовими втратами та ризиками, логістикою.
Активності

Автор 117 наукових праць, з них дві одноосібні монографії, навчальний посібник у співавторстві.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;

1. Шевчук Я.В. Чорна Н.П., Чорний Р.С.Електромобільна інфраструктура в Україні: проблеми та перспективи розвитку.Міжнародний науковий журнал «INTERNAUKA». Збірник наукових статей № 19 (99) 2 том. Київ, 2020.С. 44-49.

2. Шевчук Я.В. Лалакулич М.Ю., Шевчук О.І. Впровадження та перспективи використання крипто валют в українській економіці. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Збірник наукових праць. № 2 (42) Том 2. Київ. 2018., 82 с. С. 26 – 30.

3. Шевчук Я.В. Імітаційне моделювання транспортних систем. Міжнародний науковий журнал «INTERNAUKA». Збірник наукових праць. Випуск 1. Том 2. Київ. 2016. – 124с. С.116-121.

4. Шевчук Я.В., Лалакулич М.Ю.Перспективи експлуатації та конкурентна спроможність електромобілів в Україні.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 21. Частина 2 – Херсон, ХДУ, 2016. – 194 с.С.43 – 46.

5. Шевчук Я.В., Шечук О.І., Морська Т.В.Використання інноваційних технологій при будівництві автошляхів.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(47) Том 2. – Ужгород 2016.С. 45-48., та ін.

Монографії та навчальні посібники;

1. Шевчук Я.В. Автотранспортна інфраструктура: теорія і методи сучасних регіональних досліджень. Монографія. – Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2011. 376с. (19,6 д.а)

2. Шевчук Я.В., Папп В.В. Міжнародна конкуренція і регіональна політика. Навчальний посібник. – Тернопіль – Ужгород: ФОП Береза А.Е., 2014. 160 с.

3. Шевчук Я.В. Депресивні територіальні системи: критерії визначення та напрямки санації.Монографія. НАН України Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2008.134 с.

7,67 д.а.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, що індексується в бібліографічних базах;

Є членом редакційної колегії

1. Міжнародного наукового журнал "Інтернаука", м. Київ.

2. Наукового журналу Університету економіки і підприємництва «Сталий розвиток економіки», м. Хмельницький.

3. Наукового журналу «Право і науки» ScientificJournal "Law&Sciences", м. Львів.

Науково-дослідні роботи

Приймав часть у науковій темі «Проблеми стратегічного розвитку національної економіки» (Номер державної реєстрації 0118Г000788).

В рамках наукової теми з’ясовано процес створення, та економічна сутність крипто валюти. Виявлено перелік електронних валют із найбільшою капіталізацію. Проаналізовано можливості впровадження та функціонування крипто валют в Україні. Узагальнено їх вартість та перспективи подальшого розвитку. (вих. № 1611/2018-2 від 16.11.2018 р. м. Київ)

Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт та розробці інших наукових тем: «Механізми реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки»; «Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до формування та методи реалізації»; «Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку в умовах соціально-орієнтованої економіки»; «Нові підходи до оцінки та формування інвестиційного клімату України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»; «Моделі адміністративно-територіального устрою України та можливі соціально-економічні наслідки їх реалізації»; «Розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року»; «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону»; «Розроблення обґрунтувань соціально-економічного розвитку міста Львова до окремих розділів Генерального плану м. Львова»; «Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні»; «Проблеми стратегічного розвитку національної економіки» та ін. За результатами досліджень по темах отримано наукові впровадження, підготовлено розділи наукових звітів, підрозділи у колективних монографіях та доповідні записки.

Приймав участь у наукових конференціях і семінарах:

1. Abstractsof III InternationalScientificandPracticalConference

London, UnitedKingdom 14-16 October 2020.Тема доповіді: «Головні завдання та напрямки інклюзивної освіти в українській школі». С. 586-590.

2. Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14 грудня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива»,

2019. – 176 с. Тема доповіді: «Нові види дистанційної онлайн зайнятості».С. 115-118.

3. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці. Наукове видання. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2018 р.) Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 486 с. Тема доповіді: «Особливості функціонування сучасних електронних платіжних систем».С. 463 –466., та ін.

Був офіційним опонентом в:

1. Пінчук Аліни Олександрівни дисертаційної роботи на тему «Формування регіональної промислової стратегії в контексті модернізації національного господарства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Захист відбувся 20 грудня 2013р. в Академії муніципального управління м. Київ;

2. ВолошиноїЮліанни Ярославівни на тему: «Державне регулювання розвитку міських населених пунктів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Захист відбувся 14 березня 2014 року в Ужгородському національному університеті м. Ужгород

3. Чобаль Людмили Юріївни на тему: «Організаційно-економічне забезпечення розвитку транспортного комплексу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Захист відбувся 23 січня 2015 року в Ужгородському національному університеті м. Ужгород

Під науковим керівництвом захищено роботи:

1. Скриньковського Руслана Миколайовича, Член-кореспондент УАН (2010), відділення економіки і управління; кандидат економічних наук (2014); академік Міжнародної Кадрової Академії (2014), акад. радник Інженерної академії України (2011), член екон. комісії Наукового товариства ім. Шевченка (2010), член Української асоціації економістів-міжнародників (2010).

який підготував дисертаційну роботу за темою: “Освітньо-фаховий потенціал персоналу як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, захист відбувся 24 червня 2014 року в Львівському університеті бізнесу та права;

2. Ценклєр Наталії Іванівни, яка підготувала дисертаційну роботу

за темою: “Розвиток економіки Карпатського регіону в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, захист відбувся 13 жовтня 2016 р. в спеціалізованій вченій раді Д 79.051.01 в Чернігівському національномутехнологічному університеті.

Робота в спеціалізованих вчених радах:

членство

Учена рада К 62.147.01

Мукачівський державний університет

Учена рада Д 26.055.26

Київський національний торговельно-економічний університет.

Дисципліни, які викладає Управління фінансовою санацією. Інвестиційний менеджмент.   Ринок фінансових послуг. Управління фінансовими ризиками.
Профіль автора

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mNvgW0oAAAAJ

 

  Кеменяш Ірина Григорівна
Посада доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Науковий ступінь Кандидат економічних наук
Вчене звання  
Освіта

Львівський торговельно-економічний інститут, 1993,

сп. – Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності

кв. – Економіст

Тема кандидатської дисертації «Управління податковою безпекою суб’єктів підприємництва в Україні»
Коло наукових інтересів Діяльність банківських установ в кризових економічних умовах.
Активності

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

14)   керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком;

15) участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня).

Дисципліни, які викладає Страхування, Страхові послуги, Страховий менеджмент, Податки і податкова політика, Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
Профіль автора  

 

  Фрадинський Олександр Анатолійович
Посада доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент, старший науковий співробітник
Освіта Тернопільська академія народного господарства. Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація спеціаліста – економіст
Тема кандидатської дисертації Фінансові домінанти тіньової економіки
Коло наукових інтересів Еволюція фіскальної політики, тіньова економіка, ленд-ліз.
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

3)наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях.

Дисципліни, які викладає Податкова система, Бюджетна система, Фінанси підприємств, Податковий менеджмент, Управління державним боргом
Профіль автора

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DVIwaoUAAAAJ&hl=uk

 

  Катаєва Світлана Борисівна
Посада проректор з виховної роботи, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Освіта Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація спеціаліста – економіст
Тема кандидатської дисертації  
Коло наукових інтересів Діяльність банківських установ в кризових економічних умовах.
Активності

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

14)   керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком;

15) участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня).

Дисципліни, які викладає Гроші і кредит, Інвестування, Фінансовий ринок, Банківські операції, Банківська система.
Профіль автора

GoogleScholar

https://cutt.ly/7T8YRw1

/ / / / / / / / /