Статут Університету Економіки і Підприємництва

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням засновників

№ 7 від 26.12.2019 р.

 

 

 

СТАТУТ

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код № 22783304

м. Хмельницький, 2020 р.
,

 

1. Загальні положення

1.1. Даний Статут закладу вищої освіти розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Університету економіки і підприємництва.

1.2. Університет економіки і підприємництва є приватним закладом вищої освіти (надалі Університет) заснований 22 жовтня 1993 року згідно з Законами України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про вищу освіту”, “Про освіту” .

1.3. Повна назва Університету українською мовою: Університет економіки і підприємництва.

1.4. Скорочена назва Університету українською мовою: УЕП.

1.5. Повна назва Університету англійською мовою: University of Economics and Entrepreneurship.

1.6. Засновником Університету є громадянин України, Желавський Олег Борисович паспорт: серія НВ №100661 виданий 24.05.2002 р. Кам’янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області ІПН: 2715016891, зареєстрований за адресою: 29009, м.Хмельницький вул. Гастелло 10/4, кв.43.

1.7. Університет заснований на приватній власності засновника.

1.8. Університет економіки і підприємництва створений шляхом реорганізації Приватного вищого навчального закладу “Хмельницький інститут економіки і підприємництва” і є правонаступником усіх його майнових і немайнових прав та обов’язків.

1.9. Юридична адреса та місцезнаходження Університету: Україна, 29016
м. Хмельницький, Львівське шосе, 51/2, тел. (0382) 66-06-55, 66-45-54, (0382) 67-51-33, факс (0382) 66-06-55, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Правовий статус Університету

2.1. У своїй діяльності Університет керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державний вищий навчальний заклад та цим Статутом.

2.2. Університет з моменту державної реєстрації набуває прав юридичної особи відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням, може мати також емблему, прапор, логотип та іншу символіку, затверджену та зареєстровану відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Університет діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування, має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати угоди, набувати, орендувати і відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах. Для забезпечення ефективності своєї діяльності Університет має право створювати інститути, коледжі, філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи з правом відкриття   поточних,   розрахункових   та   валютних   рахунків, затверджувати положення про них, вступати в будь-які форми спільного підприємництва з іншими підприємствами, установами, організаціями, кооперативами та приватними особами на території України і за її межами, додержуючись при цьому вимог чинного законодавства України.

2.4. Університет має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

2.5. Університет не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та засновника, так само як і держава не несе відповідальність по зобов'язаннях Університету. Засновник відповідає по зобов'язаннях Університету у межах часток у майні Університету.

2.6. Університет несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернене стягнення.

3. Права та обов'язки засновника

3.1. Засновник Університету:

 • розробляє та затверджує Статут Університету, приймає рішення про внесення до нього змін;
 • організовує ліцензування спеціальностей та акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється надання освітніх послуг Університетом;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
 • здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;
 • укладає в місячний строк контракт з Ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому цим Законом;
 • за поданням загальних зборів Засновників достроково розриває контракт із Ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту;
 • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Засновник Університету має право:

• одержувати повну інформацію про діяльність Університету, знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітністю та іншою документацією Університету;

• у першочерговому порядку брати участь в реалізації програм діяльності Університету;

• у першочерговому порядку користуватися послугами Університету;

• виходити із складу Засновників Університету, виділивши його частку в грошових коштах, а при ліквідації Університету – отримати належну частку майна в натуральній та грошовій формах.

3.3. Засновник Університету зобов'язаний:

• дотримуватись положень даного Статуту, виконувати рішення Загальних зборів Засновників;

• виконувати взяті на себе в договірному порядку зобов'язання щодо Університету;

• робити внески у розмірах, передбачених Статутом Університету;

• не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, що стосуються діяльності Університету та його Засновника;

• робити додаткові внески у розмірі, засобом та в порядку, передбаченими рішеннями Загальних зборів Засновників;

• сприяти Університету у здійсненні ним статутної діяльності шляхом виконання окремих завдань, покладених на будь-якого Засновника рішенням Загальних зборів Засновників;

• не вчиняти дій, які б шкодили інтересам Університету.

3.4. Засновник здійснює права щодо управління Університетом безпосередньо або через уповноважену ним особу.

Засновник або уповноважена ним особа можуть делегувати свої повноваження ректору Університету або вищому колегіальному органу громадського самоврядування.

3.5. Засновник Університету має право здійснити відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі Університету на користь іншого Засновника чи третьої особи в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

3.6. Засновник Університету користується переважним правом придбання частки (її частини) Засновника. Якщо засновники Університету не скористаються своїм переважним правом, частка (її частина) Засновника може бути відчужена третій особі.

3.7. У разі переходу частки до нового набувача до нього переходять і відповідні права та обов'язки Засновника. У разі передачі повної своєї частки цей Засновник вибуває з складу Засновників Університету.

3.8. Частка Засновника Університету може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

3.9. Частка Засновника, який вибуває зі складу Засновників Університету, може бути придбана Університетом. У цьому випадку Університет зобов'язаний реалізувати її іншим Засновникам чи третім особам у термін не більш, як один рік.

3.10. Упродовж цього періоду голосування та визначення кворуму у Загальних зборах Засновників Університету здійснюються без урахування придбаної Університетом частки.

3.11. У випадку зміни складу Засновників мають бути внесені відповідні зміни до цього Статуту у встановленому законом порядку.

3.12. Засновник має право вийти із складу Засновників Університету, повідомивши про це інших Засновників не пізніше ніж за три місяця до виходу.

3.13. Засновник, який виходить із складу Засновників Університету, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному фонді (капіталі). За домовленістю між Засновником та Університетом виплата вартості частини майна Університету може бути здійснена майном в натурі. Якщо внесок до статутного капіталу було здійснено шляхом передання права користуванням майном, відповідне майно повертається Засновникові без виплати винагороди.

3.14. Вартість частки виплачується протягом трьох місяців після затвердженого рішення Засновника.

3.15. Засновник Університету, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Університету, а також який вчинив дії супроти інтересів Університету, може бути виключений з складу Засновників згідно з одностайно прийнятим рішенням Загальних зборів Засновників. При цьому Засновник, який виключається з складу Засновників Університету, у голосуванні не бере участі.

3.16. Суперечки між Засновниками, а також між Засновником та Університетом розв'язуються у встановленому чинним законодавством порядку. Сторони зобов'язуються вчинити усі можливі дії з досудового розв'язання суперечки.

3.17. Вищим органом Університету є Загальні збори Засновників Університету. У Загальних зборах мають право брати участь усі його Засновники (їх представники). Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є Засновниками.

3.18. До компетенції Загальних зборів Засновників належить:

3.18.1. Визначення основних напрямів діяльності Університету і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

3.18.2. Внесення змін до Статуту Університету та їх затвердження.

3.18.3. Призначення і звільнення з посади Ректора Університету.

3.18.4. Затвердження річних результатів діяльності Університету, включаючи його відокремлені структурні підрозділи, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків.

3.18.5. Створення, реорганізація та ліквідація інститутів, коледжів, філій, представництв, дочірніх підприємств, інших структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень, участь в інших підприємствах, об’єднаннях.  

3.18.6. Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Університету.

3.18.7. Залучення Університетом кредитів.

3.18.8. Укладання Університетом угод на суму, що перевищує 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень.

3.18.9. Встановлення розміру, форм і порядку внесення Засновником додаткових вкладів.

3.18.10. Вирішення питання про придбання Університетом частки, що належить Засновнику.

3.18.11. Виключення Засновника із складу Засновників Університету.

3.18.12. Визначення умов оплати праці посадових осіб Університету його філій, представництв, дочірніх підприємств та інших структурних підрозділів.

3.18.13. Прийняття рішення про припинення діяльності Університету, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

3.19. Загальні збори визнаються повноважними, якщо на них присутні Засновники (представники Засновників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

3.20. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів крім рішень з питань зазначених в п. 3.21.  

3.21. Рішення про виключення Засновника із складу Засновників Університету (крім випадку виключення за умов визначених в п. 3.15), а також з питань зазначених в             п.п. 3.18.1, 3.18.2, 3.18.7, 3.18.8, 3.18.13 цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували Засновники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів.

3.22. Засновник не бере участі у голосуванні при затвердженні на посаді або відкликанні, призначенні йому винагороди, притягненні його до відповідальності або звільненні від неї. При вирішенні питань про укладання договору з Засновником, ці Засновники участі у голосуванні не беруть.

3.23. Загальні збори Засновників Університету можуть прийняти рішення про включення до своєї компетенції інших питань, а також передачі в компетенцію Ректора частини належних їм прав та функцій.

3.24. Засновник, який не згоден з рішенням Загальних зборів, може вимагати внесення в протокол його власної думки.  

3.25. Загальні збори Засновників Університету скликаються Ректором не рідше, ніж один раз на рік не пізніше, ніж через місяць після завершення фінансового року для розгляду й затвердження річного звіту, плану діяльності та кошторису витрат на поточний рік.

3.26. Позачергові Збори скликаються у разі неплатоспроможності Університету, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Університету в цілому.

3.27. Засновники, які володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, вправі вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу.

3.28. Для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення утворюється Наглядова рада у складі голови, заступника голови та членів Наглядової ради.

Строк повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п'ять років.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

3.29. Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

3.30. Наглядова рада Університету зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Засновників у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Університету або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Університету.

4. Концепція освітньої діяльності

4.1. Цілі, принципи та цільові програми освітньої діяльності Університету відповідають концептуальним ідеям національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту".

4.2. Цілі освітньої діяльності:

• відтворення інтелектуального потенціалу держави;

• забезпечення   сфер   соціальної   та   виробничої   діяльності кваліфікованими фахівцями;

• формування моральних принципів та норм поводження особистості.

4.3. Освітня діяльність базується на принципах:

• багатопрофільності;

• якості освітніх послуг: якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;

• ступеневості підготовки фахівців;

• становлення демократичної системи навчання;

• задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

• використання державних стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

• відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;

• випереджального інноваційного розвитку освіти;

• мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;

• особистісній орієнтації освіти;

• інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

• формування національних і загальнолюдських цінностей;

• системності аналізу всіх чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, моніторингу та своєчасного запобігання кризовим явищам на рівні академічної групи, навчального курсу, кафедри, факультету, навчального закладу;

• моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

4.4. Цільові програми діяльності та засоби реалізації.

4.4.1.   Кадрове забезпечення основних галузей промисловості та сфери послуг через:

• формування якісного контингенту студентів;

• адекватність змісту освіти вимогам системи праці;

• формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного   підходу   за   принципами   цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;

• формування компонентів державних стандартів вищої освіти з урахуванням наукових традицій, потреб галузі та запитів студентів;

• формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;

• конкурентоспроможність випускників на ринку праці;

• оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;

• підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;

• науково-методичне   забезпечення   навчального   процесу   як інформаційної моделі педагогічної системи;

• перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю, стажування фахівців;

• розробку ефективних освітніх технологій;

• вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;                

• створення умов для розвитку обдарованої молоді.

4.4.2.   Національне виховання через:

• забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

• прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

• формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

• стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;

• розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

• ствердження   національної   ідеї,   що   сприяє   національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

• формування у молоді потреби і вміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

• формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

• прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;

• створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опановувати рідну (національну) і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

• сприяння розвитку високої мовної культури громадян, виховання поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

• реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження   просвітницьких, науково-методичних, роз'яснювальних заходів;

• формування нових життєвих орієнтирів особистості;

• сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої,   варіативної,   духовно   та   культурно   наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;

• формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.

4.4.3.   Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

• запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;

• удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

• розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок індивідуального кредитування;

• створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

• інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;

• запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

               • додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування.

4.4.4.   Створення системи безперервної освіти через:

• забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;

• формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

• оптимізацію системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;

• створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;

• формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;

• розробку індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб;

• запровадження та розвиток дистанційної освіти.

4.4.5. Підготовка студентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:

• інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

• запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній   справі   інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;

• створення електронних підручників;

• застосування сучасних засобів навчання;

• використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

4.4.6. Поєднання освіти і науки через:

• фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень, розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

• випереджальний розвиток освіти, інноваційну освітню діяльність;

• правовий захист освітніх інновацій та результатів наукової, педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

• запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

• залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, педагогічних працівників;

• поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами;

• залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених регіону;

• запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;

• забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики;

• взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.

4.4.7. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:

• проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними   фондами,   проведення   міжнародних   наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;

• сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;

• освітні та наукові обміни, стажування і навчання за кордоном студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

• аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.

4.4.8.   Кадрове забезпечення навчального процесу через:

• відповідність   кадрового   забезпечення   вимогам   атестації та акредитації спеціальностей;

• стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

• створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

• забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі у суспільстві.

5. Мета і головні завдання діяльності, права

та обов'язки Університету

5.1. Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

5.2. Основними напрямами діяльності Університету є:

• підготовка висококваліфікованих фахівців згідно отриманої ліцензії;

• перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств різних форм власності згідно отриманих ліцензій;

• інноваційна діяльність по впровадженню педагогічних технологій;

• науково-дослідна робота;

• довузівська підготовка згідно отриманої ліцензії;

• культурно-освітня, видавнича, методична, фінансово-господарська діяльність, науково-виробнича, виробничо-комерційна діяльність;

• інформаційна діяльність;

• рекламна діяльність;

• видавництво та реалізація друкованої продукції;

• капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт основних фондів;

• отримання або придбання нерухомого майна та обладнання, необхідних для проведення освітньої діяльності;

• лізингова,   маркетингова,   посередницька,   експертна діяльність;

               • спільна діяльність з підприємствами, установами, організаціями України та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

• інвестиційна діяльність;

• надання послуг, пов'язаних з працевлаштуванням;

• інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

5.3. Університет несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

• дотримання вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших

законодавчих актів України у сфері освіти;

• дотримання державних стандартів освіти;

• безпечні та нешкідливі умови освітньої діяльності;

• дотримання договірних зобов'язань з юридичними особами та іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, приватними особами;

• дотримання фінансової дисципліни;

• соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

5.4. Акредитований з певних спеціальностей Університет має право видавати диплом про вищу освіту з цих спеціальностей за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

5.5. Головним завданням Університету є:

• провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

• провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

• участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

• формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

• забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

• створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

• збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

• поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

• налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

• вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.        

       5.6. Університет для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

• визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів відповідно до отриманої ліцензії;

• визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої діяльності;

• готувати фахівців за замовленням підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та за договорами з громадянами;

• розробляти та запроваджувати власні програми навчально-виховної діяльності;

• отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

• створювати інші навчальні заклади: інститут, коледж, ліцей, професійне училище тощо;

• відкривати підготовчі відділення, лабораторії, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси та інші, діяльність яких не заборонена законом;

• укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

• розвивати власну соціальну базу;

• здійснювати житлове будівництво або купувати житлові приміщення для надання їх у користування науково-педагогічним працівникам Університету та передавати його їм у власність на умовах визначених законодавством;

• надавати пільгові кредити працівникам Університету для покращення їх житлових умов;

• закуповувати сільськогосподарську продукцію у населення за готівку для забезпечення діяльності їдальні;

• здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

• користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів;

• користуватися банківськими кредитами і позиками згідно з чинним законодавством;

• здійснювати   самостійну   інформаційно-видавничу   діяльність у встановленому порядку;

 • обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
 • приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
 • формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується;
 • приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
 • запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, мистецьких, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
 • надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
 • самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, мистецької, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;
 • присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
 • приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами (ступеня доктора мистецтва акредитованими спеціалізованими радами з присудження ступеня доктора мистецтва);
 • утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування;
 • виступати засновником чи співзасновником закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів;
 • утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
 • провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;
 • провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій;
 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 • встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процессу;
 • звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
 • провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та статуту закладу вищої освіти;
 • розпоряджатися власними надходженнями (для закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг;
 • відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

• отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.

5.7. Університет зобов’язаний: 

• у своїй діяльності дотримуватися встановлених державних стандартів щодо підготовки фахівців певних рівнів;

• вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

• мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

• створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

• оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

5.8. Університет у своїй діяльності:

• забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

• здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

• здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню основних напрямків роботи;

• забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

• здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

• у відповідності до Державних національних програм, Університет вивчає і прогнозує потреби галузей господарства та регіонів України, аналізує демографічну ситуацію і відповідно до цього планує розширення рівнів та напрямів підготовки та перепідготовки фахівців.

6. Принципи управління Університетом

6.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:

• автономії та самоврядування;                            

• розмежування прав, повноважень і відповідальності засновників, органів виконавчої влади в сфері освіти і науки, органів управління вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;

• поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

• незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

6.2. Автономія та самоврядування Університету реалізуються відповідно до чинного законодавства України і передбачають право:

• розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованих спеціальностей;

• самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

• обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

• приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

• формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;

• приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

• запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

• надавати додаткові освітні послуги відповідно до законодавства;

• самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

• самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

• присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

• приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

• утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування;

• утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

• провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

• провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

• розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

• брати участь у роботі міжнародних організацій;

• запроваджувати власну символіку та атрибутику;

• встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

• звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над їх проектами;

• провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та статуту закладу вищої освіти;

• здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

7. Організація навчально-виховного процесу

7.1. Навчально-виховний процес забезпечує можливість:

• здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;

• інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

7.2. Право вступу до Університету мають громадяни України та іноземні громадяни на умовах визначених законодавством України.

7.3. Прийом осіб на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей.

7.4. Для вступу до Університету абітурієнти подають заяву встановлено зразка, медичну довідку про стан здоров'я, атестат про повну загальну середню освіту чи базову загальну середню освіту та інші документи, визначені чинним законодавством України та Правилами прийому до Університету, які розробляються відповідно до Умов прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України.

7.5. Порядок і строки проведення вступних іспитів встановлюються Вченою Радою Університету за поданням Ректора Університету з урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.6. Зарахування до Університету здійснюється наказом Ректора на підставі рішення екзаменаційної комісії Університету.

7.7. Розмір плати та порядок прийняття студентів на платній основі до Університету визначається самостійно із врахуванням витрат на підготовку студента та обумовлюється контрактом.

7.8. Організація   навчально-виховного   процесу   будується на педагогічно-обґрунтованому виборі навчальних планів, програм, форм, методів та засобів навчання та виховання.

7.9. Вся виховна робота ведеться Університетом з урахуванням інтересів, нахилів та здібностей студентів на принципах взаємоповаги та співробітництва. Виховний процес поєднує індивідуальний підхід з колективною творчою діяльністю.

7.10. Основним документом, що регулює загальні питання навчально-виховного процесу в Університеті, є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у навчальних закладах", затверджене Міністерством освіти і науки України, та навчальні плани, які затверджуються   Ректором   Університету   та   узгоджуються в установленому порядку. Дати початку та закінчення навчального року, семестрів, триместрів, міжсеместрових та міжтриместрових канікул визначаються згідно із строками, встановленими локальними нормативно-правовими актами Університету та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.11. Університет у сфері організації навчального процесу має право:

• збільшувати обсяг годин та вибіркових навчальних дисциплін за рахунок різниці між загальним обсягом та обсягом годин, визначених програмою;

• визначати обсяг роботи студентів з викладачем і самостійної роботи згідно із "Положенням про організацію навчального процесу у навчальних закладах";

• формувати   у   відповідності   до   спеціальностей   вибіркові фундаментальні, професійно-орієнтовані та спеціальні дисципліни;

• складати навчальний план, який визначає перелік робіт та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного, семестрового і триместрового контролю.

7.12. Форми навчання в Університеті:

• денна (очна);

• заочна (дистанційна).

7.13. Форми організації освітнього процесу.

Освітній процес в Університеті здійснюється у таких формах:

• навчальні заняття;

• самостійна робота;

• практична підготовка;

• контрольні заходи.

7.14. Основними видами навчальних занять в Університеті є:

• лекція;

• лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

• консультація.

Університетом може бути встановлено інші види навчальних занять.

7.15. Інші питання організації навчально-виховного процесу регулюються в Університеті відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та окремих локальних нормативно-правових актів Університету.

8. Учасники навчально-виховного процесу

8.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Університеті є:

• науково-педагогічні та педагогічні працівники;

• особи, які навчаються в Університеті;

• працівники Університету (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальних лабораторій, методисти та інші).

8.2. Учасники навчально-виховного процесу в Університеті повинні додержуватись вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Університету.

8.3. Реалізацію навчально-виховного процесу в Університеті забезпечують науково-педагогічні працівники, які мають високі моральні якості, відповідний рівень освіти, професійно-практичну підготовку та фізичний стан яких дає змогу їм фахово виконувати покладені на них обов'язки.

           8.4. Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи в Університеті провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність. Наукова та науково-технічна діяльність науково-педагогічних працівників Університету регулюється Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

8.5. Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в Університеті провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.

8.6. Основні посади науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету, визначаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та переліку, установленому Кабінетом Міністрів України.

8.7. Університет у разі необхідності може залучати науково-педагогічних і педагогічних працівників відповідної кваліфікації з інших навчальних закладів на договірних засадах.

8.8. Науково-педагогічні працівники Університету мають постійно підвищувати кваліфікацію у відповідних наукових та освітньо-наукових установах України та інших країн.

8.9. Педагогічні працівники Університету підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність педагогічного працівника   займаній   посаді,   рівень   його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання тощо.

8.10. Працівниками Університету є інженерно-технічні працівники та інші спеціалісти.

8.11. Працівники приймаються на роботу шляхом укладення з ними трудового договору, в тому числі – за контрактом.   Прийняття   науково-педагогічних та педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

8.12. Науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники Університету призначаються на посаду Ректором Університету.

8.13. Науково-педагогічні працівники Університету мають право на:

• захист професійної честі та гідності;

• вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальними планами;

• проведення наукової роботи у закладах вищої освіти всіх рівнів акредитації;

• індивідуальну педагогічну діяльність;

• участь у громадському самоврядуванні;

• участь у об'єднаннях громадян;

• забезпечення житлом;

• отримання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного житлового будівництва;

• педагогічні та науково-педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законами та цим Статутом.

8.14. Науково-педагогічні працівники Університету зобов'язані:

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, загальну культуру, займатися самоосвітою;

• забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання   дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

• додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Університеті;

• додержуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;

• захищати студентів від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, про виявлені факти такого негайно повідомляти Ректору Університету;

• забезпечити умови для повного засвоєння матеріалу студентами Університету;

• виконувати   інші   обов'язки,   покладені   на   них   чинним законодавством України, цим Статутом та трудовим договором (контрактом).

8.15. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:

• вибір форми навчання;

• безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

• трудову діяльність у позанавчальний час;

• додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

• користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Університету;

• участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, форумах, виставках, конкурсах;

• представлення своїх робіт для публікацій;

• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

• надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

• участь у об'єднаннях громадян;

• обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

• участь у формуванні індивідуального навчального плану;

• моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

• безкоштовне користування в Університеті бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів Університету;

• канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

8.16. Студенти Університету мають право на отримання стипендій призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до чинного законодавства.

8.17. Особи, які навчаються в Університеті, зобов'язані:

• додержуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету, моральних та етичних норм;

• виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

• систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками та професійною майстерністю в обсязі навчальних програм за обраними спеціальностями;

• дбайливо ставитись до майна та обладнання Університету;

• брати участь у заходах, які проводяться в Університеті;

•   виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

• додержуватися обов'язків, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

8.18. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Університеті.

8.18.1. Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути відраховані з нього:

• за власним бажанням;

• за невиконання навчального плану;

• за порушення умов Договору про надання освітніх послуг;

• в інших випадках, передбачених законами.

8.18.2. Особи, які навчаються в Університеті, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Університеті, надається академічна відпустка.

8.18.3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Університету здійснюється під час канікул.

8.18.4. Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути переведені з:

• Університету до іншого закладу вищої освіти;

• однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах однієї галузі знань;

8.19. Порядок переведення осіб, які навчаються в Університеті, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

9. Порядок утворення, діяльності та повноваження

органів управління Університетом. Права та обов'язки керівника.

9.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівник – Ректор, який призначається засновниками Університету згідно Закону України “Про вищу освіту”.

Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

9.2. Ректор без доручення діє від імені Університету та в межах наданих йому повноважень:

• вирішує питання діяльності Університету;

• вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу вищої освіти, затверджує його структуру і штатний розпис;

• видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету;

• представляє Університет у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності;

• є розпорядником майна і коштів;

• виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

• забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

• визначає функціональні обов’язки працівників;

• формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;

• відраховує та поновлює на навчанні осіб, які навчаються в Університеті;

• контролює виконання навчальних планів і програм;

• контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

• здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;

• відповідає за результати діяльності закладу вищої освіти перед засновником або уповноваженим ним органом (особою).

• здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень засновниками.

9.3. Ректор відповідає за провадження освітньої діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.

9.4. Для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту Ректор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

9.5. Ректор щорічно звітує перед засновниками або уповноваженими ними особами та загальними зборами трудового колективу.

9.6. Ректор відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

10. Структура Університету

10.1. Структура Університету визначається Ректором у відповідності із Законом України "Про вищу освіту" .

10.2. Основними структурними підрозділами Університету є:

• факультети;

• кафедри;

• бібліотека.

10.3. Для вирішення основних питань діяльності Університету створюються робочі та дорадчі органи:

• робочі органи – ректорат, деканат, приймальна комісія;

• дорадчі органи – рада роботодавців, студентська, наукова рада тощо.

10.4. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються Вченою радою Університету.

10.5. Ректорат – робочий орган управління Університету, призначений для системного погодження питань оперативної науково-педагогічної діяльності.

10.6. Ректорат очолює Ректор, який визначає персональний склад ректорату.

10.7. Засідання ректорату скликає та проводить Ректор.

10.8. Ректорат розглядає питання діяльності, винесені на його обговорення Ректором Університету.

10.9. Деканат – робочий орган управління факультету Університету, призначений для системного погодження питань оперативної науково-педагогічної діяльності факультету.

10.10. Вчена Рада є колегіальним органом і виконує такі функції:

• визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

• визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

• ухвалює за поданням Ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

• обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

• затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

• ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

• затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

• ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

• оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

• присвоює вчені звання професора та доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

• приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

• має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;

• розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

10.11. Вчену Раду Університету очолює її голова – Ректор Університету (ст. 36 ЗУ «Про вищу освіту» голова повинен обиратись таємним голосуванням з числа членів вченої ради закладу вищої освіти, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради). До складу Вченої Ради Університету входять за посадами заступники Ректора Університету, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, керівники органів студентського самоврядування Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у Статуті Університету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Університету.

10.12. Рішення Вченої Ради набирає чинності після затвердження його Ректором Університету.

10.13. Вчена Рада факультету є колегіальним органом факультету Університету.

10.14. Вчену Раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, керівники органів студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у Статуті Університету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів факультету.

10.15. До компетенції Вченої Ради факультету належать:

• визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

• обрання на посаду таємним голосуванням декана;

• ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

• вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

• ухвалення фінансових плану і звіту факультету.

10.16. Рішення Вченої Ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету.

10.17. Рішення Вченої Ради факультету може бути скасовано Вченою Радою Університету.

11. Органи громадського самоврядування

11.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Університеті є загальні збори (конференція) трудового колективу.

11.2. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі групи працівників Університету. Не менш як 75 відсотків від загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

11.3. Вищий колегіальний орган   громадського   самоврядування скликається не рідше як один раз на рік.

11.4. Вищий колегіальний орган   громадського   самоврядування: обирає претендента на посаду Ректора Університету шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції засновникам або уповноваженим ними особам; щороку заслуховує звіт Ректора   Університету та оцінює його діяльність; обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України; на основі типових затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку та Правила внутрішнього розпорядку Університету; за мотивованим поданням Вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень Ректора Університету; затверджує положення про органи студентського самоврядування; розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти.

11.5. Органом громадського самоврядування факультету в Університеті є збори трудового колективу факультету.

11.6. Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його роботи визначається Статутом Університету.

11.7. В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі групи працівників факультету. Не менш як 75 відсотків від загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

11.8. Орган громадського самоврядування факультету скликається не рідше, ніж один раз на рік.

11.9. Орган громадського самоврядування факультету: дає оцінку діяльності керівника факультету; затверджує річний звіт про діяльність факультету; вносить пропозиції Ректору Університету про відкликання з посади   керівника факультету; обирає виборних представників до вченої ради факультету; обирає кандидатур до вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету; обирає кандидатур до Вченої ради Університету.

12. Органи студентського самоврядування

12.1. Студентське самоврядування в Університеті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

12.2. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, погоджується з Ректором Університету.

12.3. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

12.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України.

12.5. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

• забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

• сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

• створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

• організація співробітництва із студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями;

• сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

• сприяння працевлаштуванню випускників.

12.6. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, Університету.

12.7. Найвищим органом студентського самоврядування є Загальні збори студентів Університету, на яких: обирається   виконавчий   орган студентського   самоврядування, яким є Студентська рада (до складу котрої входять старости і представники груп), визначається його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт. Очолює студентську раду голова, який обирається на Загальних зборах.

12.8. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім закладів вищої духовної освіти)

13. Взаємовідносини Університету з органами влади

13.1. Університет при здійсненні господарської діяльності та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству.

13.2. Втручання в діяльність Університету з боку держави не допускається, крім випадків передбачених законодавством.

13.3. Університет здійснює бухгалтерський облік, статистичний облік та звітність відповідно до законодавства.

14. Наукова діяльність

14.1. Наукова діяльність в Університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності та організується, здійснюється і фінансується згідно з вимогами Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Наукова діяльність в Університеті включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Наукова діяльність та науково-дослідна робота в Університеті здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються   наукові,   науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових інформаційних технологій, науково-технічної творчості та інші формування.

14.2. Основними завданнями і напрямами наукової діяльності Університету є:

• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;

• реалізація безперервного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних дослідженьдо впровадження науково-технічних розробок у практику;

• розвиток науково-технічної творчості студентів;

• створення підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти;

• впровадження результатів наукових досліджень і розробок;

• безпосередня участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах;

• залучення до навчально-виховного процесу провідних учених, працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ і організацій;

• організація наукових, науково-практичних,   науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

14.3. Університет здійснює поточне та перспективне планування наукової і науково-технічної діяльності, реєстрацію науково-дослідних робіт, експертну оцінку результатів роботита подання інформаційних і статистичних даних до органу управління за підпорядкуванням.

14.4. Організація наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів в Університеті покладається на проректора з наукової роботи.

15. Порядок звітності, контролю та

здійснення фінансово-господарської діяльності

15.1. Університет самостійно здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за діяльністю Університету.

15.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку в Університеті визначається чинним законодавством.

15.3. Розпорядником коштів та майна Університету є Ректор Університету. Ректор несе персональну відповідальність за використання коштів та достовірність і своєчасність подання фінансової звітності.

15.4. Перевірка фінансової та господарської діяльності Університету проводиться фінансовими органами, аудиторськими службами, а у разі необхідності також іншими державними органами в межахїх компетенції.

15.5. Відносини Університету з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

16. Обсяг основних засобів, наданих засновниками

16.1. Матеріально-технічну   базу Університету тобто його капітал та майно складають основні фонди та обігові кошти, також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Університету. Університету можуть належати будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, товари, грошові кошти та інше майно згідно з метою та завданнями його діяльності. Університет здійснює права володіння, користування та розпорядження цим майном.

16.2. Для забезпечення діяльності Університету засновники утворюють Статутний фонд у розмірі 2 510 0000 (два мільйони п’ятсот десять тисяч) гривень. Він формується за рахунок вкладів Засновників згідно з положенням Статуту у таких розмірах та частках:

Засновник Розмір у гривнях Частка у %
Желавський Олег Борисович 2 510 000 100 %

16.3. Розмір вкладів Засновників і порядок їх внесення визначається діючим законодавством і цим Статутом.

16.4. Кожному Засновнику, після повного внесення його внеску до Статутного фонду, може бути видане свідоцтво Університету, яке не відноситься до категорії цінних паперів.

16.5. Засновники Університету не мають відокремлених прав на окремі об’єкти та майно Університету, у тому числі на об'єкти та майно внесені Засновниками як внески до Статутного фонду.

16.6. Зміна вартості майна, внесеного як внесок Засновників до Статутного фонду, не впливає на розмір їх часток у Статутному фонді.

16.7. За рішенням Засновників можуть вноситися зміни до Статутного фонду. Статутний фонд може збільшуватися за рахунок збільшення його розміру, про що вносяться відповідні зміни до цього Статуту. Таке збільшення Статутного фонду можливе лише у разі повного формування Статутного фонду Засновниками.

17. Джерела надходження та порядок використання коштів

та іншого майна Університету

17.1. Кошти та майно Університету створюються за рахунок:

• статутного фонду;

• коштів, отриманих від плати за навчання в Університеті;

• коштів, отриманих за реалізацію цільових освітніх, наукових та інших замовлень;

• коштів, отриманих від надання Університетом додаткових освітніх послуг;

• коштів, що передаються іншими підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями і фондами;

• коштів від реалізації науково-дослідної роботи, видання науково-методичних матеріалів та навчальних посібників, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

• інвестицій;

• добровільних грошових внесків і пожертвувань юридичних осіб, громадян, в тому числі іноземних;

• кредитів банків та інших кредиторів;

• надходжень від діяльності філій, дочірніх і спільних підприємств та організацій;

• майна, придбаного Університетом на будь-яких підставах, передбачених законодавством;

• інших джерел, не заборонених законодавством України.

Для здійснення своїх повноважень Університет може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

Обігові кошти та майно Університету знаходяться у його повному розпорядженні і не підлягають вилученню.

17.2. Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні Університету за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу.

17.3. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється Університетом у грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

17.4. Університет визначає фонд заробітної плати без обмежень його росту з боку державних органів.

Розмір заробітної плати для осіб, що працюють на контрактних умовах не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати.

17.5. З балансового прибутку Університету сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Університету, Засновники якого визначають напрями його використання.

17.6. Забезпечення навчально-лабораторним приладдям, підручниками, навчальними посібниками, навчальними кіно- і відеоматеріалами та іншим майном здійснюється Університетом самостійно на основі договорів з установами, підприємствами, організаціями.

17.7. Частина майна Університету може передаватися дочірнім підприємствам, філіям та представництвам Університету за рішенням іна умовах, визначених Засновниками.

17.8. Збитки, завдані Університету в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Університету у встановленому законодавством порядку.

17.9. Університет відповідає за своїми зобов'язаннями тим майном, на яке законодавством може бути накладене стягнення.

18. Комерційна таємниця

18.1. Університет здійснює захист інформації комерційного характеру, що не являє собою державної таємниці.

18.2. Склад і обсяг даних, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту встановлюються Ректором. При їх встановлені керуються законодавством стосовно таких даних.

 

19. Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність

19.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв'язки із іноземними громадянами, закладами освіти,науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями світу шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

19.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

• участь у програмах   двостороннього   та   багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

• проведення спільних наукових досліджень;

• організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

• участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

• виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав;

• спільна видавнича діяльність;

• надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні;

• організації спільної підготовки і стажування студентів;

• відрядження за   кордон   науково-педагогічних   кадрів   для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Університету з іноземними партнерами.

19.3. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

• організація фахової підготовки і стажування студентів;

• провадження освітньої   діяльності,   пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

• проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;

• створення спільних з іноземними   партнерами   підприємств, центрів, лабораторій, технопарків тощо.

• інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законодавством.

19.4. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Університету використовуються для забезпечення виконання ним статутних завдань.

20. Порядок внесення змін до статуту Університету

20.1. Зміни до Статуту Університету вносяться відповідним рішенням Загальних зборів Засновників у вигляді викладення Статуту в новій редакції або додатків до нього і затверджуються та погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

21. Порядок реорганізації та ліквідації Університету

21.1. Ліквідація і реорганізація Університету (злиття, розділення, виділення, перетворення) проводиться за рішенням Загальних зборів Засновників або на підставах, передбачених чинним законодавством України.

21.2. При реорганізації Університету порядок розподілу майнових прав визначається

Засновниками. Права та обов’язки Університету перед кредиторами переходять до правонаступників Університету.

21.3. Ліквідація   Університету   здійснюється   ліквідаційною   комісією, створеною Засновниками або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Університету. Вони ж установлюють порядок та строки проведення ліквідації.

21.4. Термін пред'явлення претензій кредиторів – один місяць з моменту оголошення в офіційному виданні про ліквідацію.

21.5. Порядок роботи ліквідаційної комісії визначається чинним законодавством.

21.6. Порядок задоволення претензій кредиторів визначається чинним законодавством. Претензії, що не задоволені за відсутністю майна, вважаються погашеними.

21.7. Кошти Університету, включно із виручкою від розпродажу майна Університету, після розрахунків з кредиторами та за іншими зобов'язаннями, передаються ліквідаційною комісією Засновникам.

21.8. Майно, що передане Університету Засновниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

21.9. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду заподіяну Університету і його Засновникам згідно з чинним законодавством України.

22. Підписи засновників

Желавський Олег Борисович

Паспорт: серія НВ №100661

Виданий 24.05.2002 р. Кам’янець-Подільським МВ УМВС України В Хмельницькій області

ІПН: 2715016891,

29009, м.Хмельницький

вул. Гастелло 10/4, кв.43.

  

_____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                 (підпис)

/ / / / / / / / /