Облік і оподаткування

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація – Облік, аудит та оподаткування

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Термін навчання – один рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Форма навчання – денна, заочна


Відповідно до особливостей сучасного стану економічного розвитку суспільства, спеціаліст з обліку та оподаткування повинен мати високий рівень професійної підготовки, широкий світогляд та економічне мислення, загальну ерудицію та вміння ділового спілкування.

Спеціаліст з обліку та оподаткування – фахівець вищої кваліфікації, який готується для самостійної діяльності в економічній сфері. Підготовка фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» проводиться в університеті з числа осіб, які мають базову економічну (бакалаврську) освіту. Спеціаліст з обліку та оподаткування отримує навички здійснення організаційно-управлінських функцій з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, а також планування, організації і координації фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Протягом усього періоду навчання випускник засвоює повний цикл гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін самостійного вибору навчального закладу, які забезпечують рівень підготовки спеціаліста.

Спеціаліст з питань обліку та оподаткування може працювати на підприємствах різних форм власності, різних напрямів діяльності та обсягів виробництва, зорієнтованих як на забезпечення суспільства промисловою та споживчою продукцією, так і на задоволення виробничих і споживчих послуг.

Завдяки реалізації освітньої програми спеціальності 071 «Облік і оподаткування» фахівець спеціальності повинен вміти:

 • вести фінансовий і податковий облік та складати фінансову, статистичну, податкову та іншу звітність на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності;
 • здійснювати комплексний фінансовий та економічний аналіз фінансово-економічної діяльності суб’єкта господарювання.
 • організовувати фінансовий облік та роботу облікового апарату на підприємстві;
 • планувати та проводити раптові ревізії, внутрішній аудит;
 • планувати, організовувати та проводити незалежний зовнішній аудит;
 • організовувати та забезпечувати роботу підприємств та інших організацій у відповідності з отриманою спеціальністю;
 • інтерпретувати та аналізувати економічну інформацію для обґрунтування та розробки управлінських рішень;
 • проводити системний економічний аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ і організацій;
 • застосовувати сучасні методи аналізу, які б дозволили показати об’єктивний стан і тенденції в економічному розвитку господарських організацій;
 • планувати, координувати та проводити фінансові операції підприємств та установ;
 • здійснювати фінансово-господарчий, фінансово-бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки;
 • застосовувати сучасні інформаційні системи в сфері фінансів та обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку та аудиту в умовах машинної обробки облікової інформації;
 • розробляти та вдосконалювати організаційні структуру і методи управління;
 • вести наукові дослідження і розробляти пропозиції щодо вдосконалення економічних механізмів по профілю спеціальності, системи оподаткування
 • пристосовувати набуті знання до конкретних умов господарювання.

Фахівець за спеціальністю 7.03050901 “Облік та оподаткування” повинен бути високоетичною людиною, мати почуття обов’язку і відповідальності перед собою, колективом і суспільством в цілому за якість виконуваної ним роботи.

/ / / / / / / / /