Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-кваліфікаційний рівень - СПЕЦІАЛІСТ
Шифр спеціальності –  7.03050801 
Кваліфікація – СПЕЦІАЛІСТ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ
Термін навчання – ОДИН РІК – на основі базової вищої освіти  "БАКАЛАВРА"
Форма навчання – ДЕННА, ЗАОЧНА

Сьогодні підприємствам всіх форм власності необхідні фахівці вищої кваліфікації, які знають закономірності ринкових відносин, володіють ринковими інструментами і методами та здатні приймати рішення в умовах нестабільного ринкового середовища. Саме таким вимогам відповідає спеціаліст з фінансів.
Спеціаліст з фінансів – це фахівець з фундаментальною гуманітарною та ґрунтовною теоретичною підготовкою в галузі фінансів та економіки, високим загальним рівнем освіти та культури, людина, яка має належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності, володіє умінням самостійно продовжувати навчання.
Спеціаліст з фінансів повинен мати розвинені аналітичні здібності, широкий кругозір, тверду віру в свої сили, емоційну стійкість, уміти працювати в умовах дефіциту інформації, ресурсів та часу, бути ініціативним, безперервно поповнювати свої знання.
Компетенція спеціаліста спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і ґрунтовною підготовкою для фінансової, економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі фінансів, економіки, виробництва, у сфері послуг, в управлінських та науково-дослідних установах.
Він може обіймати посади: директор фінансовий; заступник фінансового директора; директор підприємства; державний податковий інспектор; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; директор комерційний; керуючий агентством (страховим, нерухомості, рекламним); бухгалтер-ревізор; агент страховий; інспектор кредитний; брокер (посередник) з цінних паперів; дилер (продавець) цінних паперів; маклер біржовий; агент страховий; оцінювач, експерт; інспектор кредитний; інспектор обмінного пункту; інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей; касир-експерт; інспектор-ревізор; інспектор; інспектор митний; інспектор з контролю за цінами; інспектор цін; інспектор з експорту.

/ / / / / / / / /