Економіка

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація – Економіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Термін навчання – один рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Форма навчання – денна, заочна

Спеціаліст з економіки – це людина, яка має широку ерудицію і особисту культуру, володіє фундаментальними знаннями в галузі теорії і практики суспільного розвитку, міжнародних економічних відносин, ведення господарства в умовах ринку, використання комп'ютерних технологій за фахом; має сучасне економічне мислення, вміє самостійно і кваліфіковано вирішувати комплекс завдань, що випливають з його функціональних обов'язків, є спроможним постійно вирішувати свої завдання в сфері спеціальності, вільно володіє українською, англійською та іншими мовами.

Загальною метою навчання спеціалістів з економіки є:

-надати знання та вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності;

-привести фахову підготовку у відповідність щодо сучасних вимог до професійної кваліфікації управлінця;

-сформувати у фахівців мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вміння самостійно вчитися.

Метою діяльності спеціаліста з економіки є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах та розробка заходів по підвищення ефективності їх діяльності. Реалізація мети передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Зокрема, спеціаліст повинен оволодіти сукупністю таких видів діяльності, як: економічно-фінансовий і стратегічний аналіз; управління виробництвом, ресурсами та підприємством в цілому; оцінка діяльності підрозділів; організація стратегічних, маркетингових, трудових та виробничих процесів; професійна обробка та використання економічної інформації.

Компетенції спеціаліста з економіки:

-формувати системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення;

-виробляти стратегію і тактику розвитку підприємства в довготерміновій перспективі; оцінювати результати господарської діяльності з погляду їх сумірності з вкладеним капіталом;

-визначати вплив різних чинників на відхилення від результативних показників; прогнозувати стани розвитку підприємства з урахуванням прийняття економічних рішень;

-прогнозувати стан банкрутства та розробляти комплекс заходів по його попередженню тощо.

Посади, які може займати спеціаліст з економіки, це: начальник планово-економічного бюро цеху, фахівець з ефективності підприємництва, консультант з ефективності підприємництва, головний економіст, директор з економіки, начальник планово-економічного відділу, директор з маркетингу, директор із зовнішньоекономічної діяльності.

Випускники цієї спеціальності отримують фундаментальну підготовку та практичні навички в умовах неперервної освіти для ефективної роботи як власного бізнесу, так і очолюючи економічні підрозділи підприємств різних форм власності.

/ / / / / / / / /