Облік і оподаткування

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація – Облік, аудит та оподаткування

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Термін навчання – чотири роки на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна


Для господарюючих суб’єктів в умовах конкурентного ринкового середовища велике значення набувають обліково-аналітичні процедури. Саме бухгалтер володіє всією повною, актуальною та достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень, пов’язаних з плануванням діяльності підприємства, фінансовою стратегією, податковою політикою тощо. Тому у сучасних умовах має місце зростання попиту на фахівців-аналітиків – спеціалістів за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування».

Бакалаври з обліку та оподаткування володіють навичками проведення експертизи фінансово-господарської діяльності та стану майна підприємств, здійснення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків; надають консультації з питань ефективної організації обліку та оподаткування, страхування майна та фінансових операцій, з правових питань діяльності підприємств.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» призначений для роботи на підприємствах, в фондах, організаціях, установах різних форм власності. Фахівець спеціальності 071 «Облік і оподаткування» може займати посади бухгалтера, касира, касира-експерта, інспектора-ревізора, ревізора, податкового інспектора, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних фондів соціального страхування, Пенсійного фонду.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець з обліку та оподаткування зможе вирішувати наступні задачі:

 • визначення облікової політики підприємства;
 • формування повної та достовірної інформації про господарські операції і результати діяльності підприємства (установи), необхідної для оперативного управління, а також для її використання інвесторами, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними і банківськими установами;
 • забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів, виконанням зобов’язань тощо;
 • здійснення прийому і контролю первинної документації та підготовка її до подальшої обробки;
 • організація облікових робіт, складання бухгалтерської звітності;
 • здійснення обліку грошових коштів та розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей;, праці та розрахунків з персоналом, витрат на виробництво, доходів, зовнішньоекономічної діяльності, фінансових результатів, власного капіталу, доходів і витрат майбутніх періодів.
 • здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності, своєчасне, запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності суб’єкта господарювання;
 • виявлення і мобілізація внутрішніх господарських резервів;
 • впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;
 • проведення економічного аналізу виробничо-господарської та фінансової діяльності суб’єкта господарювання;
 • організація та участь в аудиторських перевірках;
 • створення системи автоматизованого робочого місця бухгалтера;
 • складання плану та графіку роботи бухгалтерії.

/ / / / / / / / /