Положення про студентський комітет

 

1. Загальні положення
1.1. Студентський комітет (далі студком) діє з метою створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентів; обговорення та розв'язання питань з удосконалення навчально-виховного процесу; обговорення та розв'язання питань організації науково-дослідної роботи; підтримка діяльності молодіжних організацій; організації дозвілля та побуту і т.д.
1.2. Студком ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» керується в своїй діяльності Конституцією України; чинним законодавством, статутом університету та даним положенням.
2. Студком та його органи
2.1. Студком є органом студентського самоврядування в університеті.
2.2. Повноваження студкому:
2.2.1. Щорічно переобирає голову студкому, заступника голови студкому та секретаря.
2.2.2. Приймає положення та інші документи в межах своєї компетенції, вносить до них доповнення.
2.2.3. Ухвалює рішення з питань студентського життя, в разі необхідності вносить їх на розгляд ректорату або вченої ради університету.
2.2.4. Обговорює рішення вченої ради та адміністрації університету.
2.2.5. Розглядає питання та проводить роботу щодо захисту прав інтересів студентів університету.
2.2.6. Сприяє створенню та діяльності в університеті та в гуртожитках наукових товариств, гуртків, спортивних секцій, клубів, молодіжних організацій тощо.
2.2.7. Організовує дозвілля та спортивні заходи в університеті.
2.2.8. Організовує допомогу студентам у пошуку роботи, проводить профорієнтаційну діяльність серед майбутніх абітурієнтів.
2.2.9. Бере участь в організації міжвузівських та міжнародних студентських контактів.
2.2.10. Постійно інформує студентів університету про свою діяльність та про життя студентського колективу.
1.3. Актами студкому є рішення, пропозиції, заяви, звернення, тощо.
2.4. Члени студкому оновлюються щорічно на початку жовтня.
2.5. Робота студкому проводиться у формі засідань і оформляється протоколом. Студком збирається на чергові засідання два рази на місяць (при необхідності й частіше).
2.6. Голова студкому:
2.6.1. Обирається на загальних зборах студентів університету шляхом голосування.
2.6.2. Представляє студком
2.6.3. Головує на засіданнях студкому.
2.6.4. Відкриває та веде засідання.
2.6.5. Надає слово для доповіді та виступів.
2.6.6. Проводить голосування та оголошує їх підсумки.
2.6.7. Організовує ведення протоколу засідань студкому.
2.6.8. Підписує прийняті студкомом документи.
2.6.9. Здійснює керівництво поточною роботою студкому.
2.6.10. Має право членства у Вченій раді університету, а також виступати на них з пропозиціями, зауваженнями й доповідями і має право голосу.
2.7.     Заступник голови студкому:
2.7.1. Обирається на першому засіданні новообраного студкому шляхом голосування.
2.7.2. Виконує функції голови студкому в разі його відсутності.

3. Організаційні положення
3.1.Для засідань студкому вимагається присутність не менше як половини його членів
3.2. Рішення приймаються більшістю голосів.
3.3. Позачергові засідання студкому скликаються за рішенням голови студкому або на вимогу 1/3 його членів протягом тижня.
3.4.Засідання студкому проводяться відкрито. Голосування проводяться у відкритій
формі. За окремим рішенням студкому можуть проводитись таємні та поіменні
голосування.
3.5. Проекти ухвал, рішень, пропозицій голосуються в порядку надходження.
3.6. Студком може розглядати питання про недовіру голові студкому, його заступнику та іншому члену студкому та вимагати звіту цих осіб про роботу.
3.7. У разі несумлінного ставлення членів студкому до своїх обов'язків (невиконання
рішень студкому, систематичні пропуски засідань, тощо) студком може ставити
питання про його переобрання ю.
3.8. Кожний член студкому має право висунути (включаючи самовисунення) кандидатуру на посаду голови та його заступника.

4. Структура і склад студкому
4.1.Членами студкому є студенти Університету економіки і підприємництва.
4.2. До складу студкому включені такі сектори:
4.2.1. Навчальний.
4.2.2. Науковий.
4.2.3. Культурно-масовий.
4.2.4. Спортивний.
4.3.5. Редакційний.
4.2.6. Житлово-побутовий.
4.3.Управління студкомом здійснюється головою студкому та його заступником (заступниками).

5. Права і обов'язки членів студкому
5.1. Член студкому має право:
5.1.1. Займати будь-яку позицію, яка не суперечить цьому положенню, статуту ПВНЗ «УЕП» та іншим нормативним документам (актам).
5.1.2. Висувати на розгляд студкому питання, які стосуються інтересів студентів.
5.1.3. Інші права передбачені статутом ПВНЗ «УЕП».
5.1.4. На вільне отримання інформації про діяльність структур університету, які стосуються інтересів студентів. 
5.2. Член студкому повинен:
5.2.1. Сприяти розвиткові ПВНЗ «УЕП».
5.2.2. Надавати пропозиції (допомогу) у формуванні навчального процесу.
5.2.3. Обов'язково бути присутнім на засіданнях студкому.

6. Основні принципи і напрямки діяльності
6.1.Обов'язки керівників (завідуючих) секторами:
6.1.1. Планування, організація та контроль діяльності.
6.1.2. Забезпечення правильності та своєчасності виконання планів роботи сектора.
6.1.3. Ведення документації, обліку, аналізу виконуваної сектором роботи.
6.1.4. Складання звітів за результатами проведеної сектором роботи.
6.1.5. Підготовка пропозицій.
6.2. Навчальний сектор:
6.2.1.    Контроль за виконанням студентами програми навчального процесу.
6.2.2.    Збір та аналіз пропозицій по покращенню навчального процесу (спільно з навчальним відділом).
6.2.3.    Допомога в забезпеченні студентів методичною літературою.

6.3.    Науковий сектор:
6.3.1. Допомога в організації і проведенні внутрішньо університетських, міжвузівських та інших чергових конференцій, семінарів, олімпіад.
6.4.    Культурно-масовий сектор:
6.4.1.    Організація дозвілля студентів (вечорів відпочинку, дискотек, кіно, відвідування театрів, виставок і т.д.).
6.4.2. Сприяння організації і розвитку художніх колективів, організація їх участі в міських, обласних заходах.
6.4.3. Організація гуртків, секцій, клубів і т.п.
6.4.4. Підтримка відносин із закладами культури.
6.4.5. Співпраця з радою гуртожитку.
6.5. Спортивний сектор:
6.5.1. Організація спортивних секцій в університеті (сприяння організації).
6.5.2. Підтримка відносин з спортивними закладами міста, області.
6.5.3. Організація (сприяння організації) участі студентів університету в спортивних змаганнях міста, області, держави.
6.5.4.    Організація спартакіад в університеті (спільно з радою колективу фізкультури університету).
6.6.    Редакційний сектор:
6.6.1. Своєчасне інформування студентів університету про всі заходи, які проводить студком, в тому числі виготовлення та тиражування об'яв, листівок, повідомлень і т.д.
6.6.2.    Забезпечення своєчасного та якісного виконання копіювальних робіт для всіх секторів.
6.6.3. Підготовка статей про діяльність студкому для опублікування в ЗМІ, зв'язки з ЗМІ;
6.6.4. Ведення документації.
6.6.5. Видання стіннівок, університетської газети, вітальних та інформаційних плакатів і об'яв.
6.7. Житлово-побутовий сектор:
6.7.1. Здійснює контроль за поселенням та виселенням студентів з гуртожитків.
6.7.2. Має право вимагати, щоб перевірки в гуртожитках відбувалися тільки за присутності представників студкому. У документі, який засвідчує правопорушення, має бути підпис представника студкому, що підтверджує правопорушення.

/ / / / / / / / /