Положення про студентське самоврядування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

1. Загальні положення.

1.1. Студентське самоврядування Університету  економіки і підприємництва (далі – УЕП) – це право і можливість студентів   вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні  УЕП.
1.2.  Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.
1.3. Студентське самоврядування представляє інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
1.4.  Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів університету. Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1.5.1. Добровільності, колегіальності, відкритості;
1.5.2. Виборності та звітності органів студентського самоврядування;
1.5.3. Рівності прав студентів  на участь у студентському самоврядуванні;
1.5.4. Незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України «Про Освіту», Законом України «Про  вищу світу», Законом України «Про фахову передвищу освіту»,  Законом України «Про громадські об’єднання», нормативною базою  УЕП, цим Положенням та іншими нормативними актами прийнятими Конференцією студентів університету або Студентською радою  УЕП,  положенням про старосту академічної групи.
1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, кафедри, коледжу, університету, а також кімнати, блоку, поверху, гуртожитку.

2. Органи студентського самоврядування університету.

2.1. Органом студентського самоврядування  в УЕП  є  Студентська рада УЕП.
2.2. Ректор університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо).
2.3. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

3. Функції,  права та обов’язки органів студентського самоврядування університету.

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування:
3.1.1. Беруть участь в управлінні університетом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;
3.1.2. Вносять пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу;
3.1.3. Беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами УЕП;
3.1.4. Беруть участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;
3.1.5. Організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в УЕП, до органів громадського самоврядування університету, коледжу;
3.1.6. Організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в УЕП, до Вченої ради університету;
3.1.7. Вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;
3.1.8.  Беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані із діяльністю студентського самоврядування;
3.1.9. Беруть участь в організації роботи відпочинку студентів університету;
3.1.10. Одержують від адміністрації університету об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;
3.1.11. Складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування;
3.1.12. Затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;
3.1.13. Затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
3.1.14. Вносять пропозиції щодо змісту  освітніх програм та  навчальних планів;
3.1.15. Оголошують акції протесту;
3.1.16. Беруть участь у роботі заохочувальних комісій;
3.1.17. Виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням.
3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування:
3.2.1. Інформують студентів з усіх питань життя університету, що їх стосуються;
3.2.2. Звітують перед студентами університету про виконану роботу;
3.2.3. Проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету;
3.2.4. Проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
3.2.5. Аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.
3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в університеті приймаються рішення про:
3.3.1. Відрахування студентів  з університету та їх поновлення на навчання;
3.3.2. Поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
3.3.3. Затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;
3.3.4. Надання повторного навчання та індивідуального графіку складання сесії;
3.3.5. Оголошення догани студентам.

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування університету.

4.1. Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету (далі - Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.
4.2. Конференція студентів університету:
4.2.1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування УЕП, вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування;
4.2.2. Заслуховує звіти  студентського самоврядування та виносить ухвалу щодо їх діяльності;
4.2.3. Затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;
4.2.4. Затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
4.2.5. Затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
4.2.6. Затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування на підставі доповіді Виборчої комісії Студентської ради УЕП;
4.2.8. Заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради УЕП.
4.3. Делегатів на Конференцію студентів університету обирають  за нормою представництва, яку визначає Студентська рада УЕП.
4.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів університету.
4.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів університету.
4.6. До складу делегатів Конференції студентів університету за посадами входять члени Студентської ради  УЕП.
4.7. Конференцію студентів університету збирає Студентська рада УЕП за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів університету.
4.8. Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.
4.9. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.
4.10.Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.
4.11. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.
4.12. Конференція студентів університету обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.
4.13. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.
4.14. Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування університету.
4.15. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування університету є Студентська рада УЕП.
4.16. Студентська рада УЕП:
4.16.1. Організовує діяльність студентського самоврядування університету;
4.16.2. Визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань студентського життя;
4.16.3. Представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;
4.16.4. Приймає рішення в межах своїх повноважень;
4.16.5. Збирає конференцію студентів університету;
4.16.6. Обирає секретаря студентської ради ,  заступника голови студентської ради  та керівників відділів студентської ради.
4.16.7. Вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та підписує з ними відповідні угоди;
4.16.8. Затверджує склад виборчої комісії студентської ради УЕП.
4.17. До складу Студентської ради  входять: голова Студентської ради,   секретар Студентської ради, заступник голови Студентської ради,  члени Студентської ради.
4.18. Члени Студентської ради  УЕП забов’язані відвідувати засідання Студентської ради УЕП.
4.19. Засідання Студентської ради  відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання збирає голова Студентської ради  за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради.
4.21. Засідання Студентської ради  є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради.
4.22. Рішення Студентської ради УЕП  приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради УЕП шляхом прямого відкритого голосування.
4.23. Рішення Студентської ради УЕП підписує голова Студентської ради УЕП та секретар Студентської ради УЕП.
4.24. Рішення Студентської ради  є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування.
4.25. Голова Студентської ради УЕП:
4.25.1. Організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази УЕП та цього Положення;
4.25.2. Організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів університету;
4.25.3. Організовує та контролює виконання рішень Студентської ради  УЕП;
4.25.4. Щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради перед Конференцією студентів університету;
4.25.5. Здійснює керівництво органами студентського самоврядування;
4.25.6. Розподіляє обов’язки між членами студентської ради УЕП;
4.25.7. Головує на засіданнях студентської ради УЕП;
4.25.8. Здійснює представницькі функції та підписує від імені студентської ради УЕП угоди та документи;
4.25.9. Делегує окремі повноваження членам студентської ради.
4.26. Розпорядження голови Студентської ради УЕП є обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування.
4.27. Голова Студентської ради УЕП обирається шляхом прямого таємного голосування студентів університету.
4.28. Вибори Голови Студентської ради УЕП проводяться восени після проведення Конференції студентів університету.
4.29. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради УЕП здійснюється Виборчою комісією Студентської ради.
4.30. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови  Студентської ради є особиста заява кандидата.
4.31. Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів університету та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 1% студентів університету (оформлюється збором підписів на спеціальному бланку).

5. Фінансова основа студентського самоврядування.

5.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
5.1.1. Кошти, визначені Вченою радою УЕП;
5.1.2. Добровільні внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір добровільного внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, встановленого Законом України;
5.1.3. Кошти, отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством України.
5.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6. Додаткові положення.

6.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів університету.
6.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування УЕП вносяться Студентською радою  УЕП.
6.3. У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в університеті, Студентська УЕП може приймати окремі положення та документи, що не суперечать цьому Положенню.

«УХВАЛЕНО» Конференцією студентів УЕП
Протокол № 5  від 19   березня 2021  року
Головуючий конференції студентів УЕП

/ / / / / / / / /