Положення про оцінку знань студентів


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про систему підсумкового контролю та оцінювання  знань студентів  в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
 
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва»

____________ О.М.Капітанець
«___» __________ 2009 р.


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про систему підсумкового контролю та оцінювання  знань студентів  в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Система підсумкового контролю та оцінювання знань студентів, надалі Система, впроваджена з метою стимулювання систематичної індивідуальної  та самостійної роботи студентів, підвищення об'єктивності оцінки знань студентів, виявлення і розвитку їх творчих здібностей. 

1. Концепція системи
Система є складовою кредитно-модульної системи підготовки фахівців та визначає особливості організації навчального процесу в умовах впровадження ідей Болонського процесу. Протягом навчального семестру студенти складають  модульні контролі (див. додаток 1) у терміни передбачені графіком навчального процесу, їх знання оцінюються за 100-бальною шкалою.
Студенти,   які   виконали всі види робіт, передбачені навчальним планом,  склали модульні контролі і за їх  результатами   здобули з конкретних навчальних дисциплін не менше 60 балів, атестуються з цих дисциплін із виставленням їм семестрової оцінки (“задовільно”, “добре”, “відмінно”) відповідно до шкали переведення (див. п. 5.4.). Студенти, атестовані з оцінкою “незадовільно” (35-59 балів (FХ) – відповідно до шкали переведення), зобов'язані складати семестрові екзамени. Семестрові екзамени можуть складати також студенти, які бажають підвищити оцінку, отриману за результатами модульних контролів. Оцінювання знань на екзаменах здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням в національну систему оцінювання знань. Система   обов'язкова  для   використання   на  всіх напрямах підготовки та спеціальностях освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

2. Загальні положення про організацію і проведення
модульного та семестрового контролю
2.1.    Семестровий контроль (див. додаток 1) проводиться з усіх навчальних дисциплін, які внесені в навчальний план. Терміни проведення семестрового контролю визначаються графіком навчального процесу.
Семестровий екзамен проводиться з навчальних дисциплін із значним обсягом теоретичного матеріалу, для засвоєння якого, як правило, передбачено проведення практичних, лабораторних або семінарських занять, з метою оцінювання знань студента у повному обсязі навчального матеріалу за семестр.
Модульний контроль у формі підсумкового тестового контролю із змістових модулів обов’язково проводиться з тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений екзамен і загальний обсяг яких перевищує один кредит (36 годин).
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, заліку або поточно-модульного контролю), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни і за сумарною модульною оцінкою  набрав не менше 35 балів. 
2.2. Протягом семестру проводяться два модульні контролі у формі підсумкового тестового контролю із змістових модулів, обов’язкові для студента. 
Час для проведення модульного контролю визначається графіком навчального процесу. Модульний контроль з конкретної навчальної дисципліни для студентів визначених академічних груп проводиться під час контрольного тижню за розкладом, складеним навчальним відділом. Відповідальним за розклад є начальник навчального відділу.
2.3. Поділ навчального матеріалу на модулі, максимальна кількість балів для оцінювання контрольного завдання з конкретного модуля (в межах 100-бальної шкали для сумарної модульної оцінки) за пропозицією лектора встановлює кафедра, яка забезпечує викладання цієї навчальної дисципліни. Поділ навчального матеріалу на модулі фіксується у робочій програмі навчальної дисципліни.
Розподіл у сумарній модульній оцінці (див. додаток 1) балів, відведених для оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю із змістових модулів, за пропозицією лектора встановлює відповідна кафедра. Частина балів у сумарній модульній оцінці, відведених для оцінювання результатів поточного контролю, повинна становити 25-30 балів, підсумкового тестового контролю із змістових модулів – 30-35 балів, індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) (див. додаток 1) – 30-45 балів. 
Для дисциплін, з яких навчальним планом не передбачено ІНДЗ, але передбачено модульний контроль, частина балів у сумарній модульній оцінці, відведених для оцінювання результатів поточного контролю, повинна становити 45-55 балів, підсумкового тестового контролю із змістових модулів 45-55 балів. 
Для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено семестровий контроль у формі заліку або поточно-модульного контролю, частина балів у сумарній модульній оцінці, відведених для оцінювання результатів поточного контролю, повинна становити 50-55 балів, індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) – 45-50 балів. 
 Цю інформацію лектор доводить до відома навчального відділу та студентів протягом першого тижня поточного семестру. 
2.4. Семестровий залік або поточно-модульний контроль проводиться до початку терміну семестрового контролю (екзаменаційної сесії). Атестація студента з навчальної дисципліни (див. додаток 1), здійснена до початку екзаменаційної сесії еквівалентна до результату першого складання заліку або поточно-модульного контролю.
2.5. Атестація студента з навчальної дисципліни здійснена за результатами модульних контролів на підставі сумарної модульної оцінки, еквівалентна до результату першого складання екзамену при проведенні екзаменаційної сесії. Студенти, атестовані з оцінкою “незадовільно” (35-59 балів (FХ) – відповідно до шкали переведення), зобов'язані складати семестрові екзамени. Кількість балів виставлених студенту на екзамені не може бути меншою за сумарну модульну оцінку.
Атестація студента з навчальної дисципліни, здійснена на підставі екзаменаційної оцінки, отриманої протягом тижнів семестрового контролю згідно із загальним графіком проведення екзаменів, еквівалентна до результату другого складання екзамену, а отриманої при складанні екзамену перед комісією — до результату третього складання екзамену при проведенні екзаменаційної сесії.
2.6. У період семестрового контролю студенти, як правило, складають тільки семестрові екзамени.
Як виняток, у період семестрового контролю студент може виконати окремі види робіт, необхідні для отримання допуску до семестрового екзамену з певної навчальної дисципліни. Студент може також захищати індивідуальні навчально-дослідні завдання, передбачені для отримання заліку або поточно-модульного контролю з певної навчальної дисципліни, в період семестрового контролю, якщо він не атестований з цієї дисципліни перед початком терміну семестрового контролю. 
Атестація студента з навчальної дисципліни, здійснена на підставі залікової оцінки, отриманої студентом протягом терміну семестрового контролю, еквівалентна до результату другого складання заліку або поточно-модульного контролю, а протягом одного тижня після завершення семестрового контролю – до результату третього складання заліку або поточно-модульного контролю.

3. Організація та проведення модульного контролю
3.1.    Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом, віднесеним до відповідних модулів згідно з робочою програмою навчальної дисципліни. Письмова компонента модульного контролю є обов'язковою та проводиться шляхом виконання контрольних завдань (тестів).
3.2.    Для проведення модульного контролю лектор готує варіанти контрольних завдань. Завдання модульного контролю повинні бути однотипними або рівноважкими. Структура завдання, система та критерії оцінювання результатів їх виконання розглядаються відповідною кафедрою та затверджуються завідувачем кафедри.
Виконання контрольних завдань здійснюється кожним студентом індивідуально, в час і в місці, відведених для проведення контрольного заходу за розкладом. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненнями змісту завдання. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами або засобами, які дозволені кафедрою. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. Присутні викладачі зобов'язані контролювати самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу.
Критерії оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів перед проведенням модульного контролю.
3.3. При визначенні модульної оцінки (див. додаток 1) враховуються результати поточного контролю з практичних, лабораторних, семінарських занять, які відбулися в період між початком семестру та першим контрольним тижнем або між суміжними контрольними тижнями, а також результати захисту ІНДЗ, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.  
3.4. До модульного контролю студент допускається завжди.
3.5. Тривалість письмової компоненти підсумкового тесту із змістового модуля становить дві академічні години.
3.6. Студент вважається таким, що складав підсумковий тест із змістового модуля, якщо він з'явився на цей контрольний захід та отримав контрольне завдання. Контрольні завдання видаються кожному студенту.
3.7. При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку проведення підсумкового тестування із змістового модуля лектор (викладач, який проводить цей модульний контроль) усуває цього студента від складання тестів, не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та оцінює контрольне завдання нулем балів.
3.8.    Результат контрольного заходу студента, який не з'явився на нього, оцінюється нулем балів.
Результати перевірки письмових контрольних завдань доводяться до відома студентів не пізніше ніж за один робочий день після дати проведення модульного контролю.
3.9.    Студент, який не погоджується з одержаною оцінкою з письмового контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або призначений завідувачем кафедри викладач зобов'язані розглянути апеляцію в присутності студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки контрольного завдання. В результаті апеляції оцінка контрольного завдання студента не може бути зменшена, а тільки залишена без зміни або збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті виконаного контрольного завдання і підтверджується підписами відповідних викладачів.
Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то кількість балів, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, є остаточною.
3.10. Студент, який з поважної причини не з'явився на один із модульних контролів, а саме підсумковий тест із змістового модуля, з конкретної навчальної дисципліни, за дозволом проректора з навчальної роботи може складати пропущений модульний контроль замість семестрового екзамену з цієї дисципліни. В цьому випадку студент має право складати семестровий екзамен з даної дисципліни в терміни встановлені навчальним відділом протягом одного тижня після завершення семестрового контролю.
3.11. Студент не може повторно складати підсумковий тест із змістового модуля.

4. Організація та проведення семестрового контролю
4.1.    Семестровий контроль проводиться за навчальним матеріалом, визначеним робочою програмою навчальної дисципліни в повному обсязі за семестр. Оцінювання знань на екзаменах здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням в національну систему оцінювання знань.
4.2.    До складання семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни не допускається студент, який не виконав усіх видів обов'язкових робіт (лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних завдань тощо), передбачених робочим навчальним планом, і/або за сумарною модульною оцінкою з дисципліни набрав від 0 до 34 балів. 
4.3.     Для студента, який виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом для даної дисципліни, склав усі модульні контролі та за їх результатами атестований з оцінкою “задовільно”, “добре” або “відмінно” за національною шкалою оцінювання знань і який не скористався можливістю поглиблення знань та покращення оцінки під час періоду семестрового контролю, предметною семестровою оцінкою (див. додаток 1) з навчальної дисципліни є сумарна модульна оцінка.
Повторна атестація студента з навчальної дисципліни, здійснена на підставі екзаменаційної оцінки, еквівалентна до результатів другого складання cеместрового екзамену (див. додаток 1), а отримана при складанні екзамену перед комісією — до результату третього складання екзамену. Якщо студент складав семестровий екзамен, то підсумковою семестровою оцінкою (див. додаток 1) є остання екзаменаційна оцінка, за умови, що вона не менша за сумарну модульну оцінку.
4.4.    Академічну заборгованість перед комісією студенти можуть ліквідувати протягом одного тижня після завершення семестрового контролю.
4.5.    Для проведення семестрового екзамену лектор готує варіанти однотипних (рівноважких) завдань, які повинні охоплювати навчальний матеріал з даної навчальної дисципліни за семестр. Структура завдання, критерії оцінювання відповідей затверджуються завідувачем відповідної кафедри. Критерії оцінювання відповідей доводяться до відома студентів перед проведенням екзамену. При проведенні семестрового екзамену студент повинен мати при собі індивідуальний навчальний план студента.
4.6.    Студент, який на семестровому екзамені одержав незадовільну оцінку (35-59 балів (FХ) – відповідно до шкали переведення) і не підлягає умовам відрахування з університету або не склав екзамену з будь-яких причин, складає його перед комісією в усній формі з фіксацією запитань та оцінок відповідей на екзаменаційному листі. Комісія оцінює знання студента в чинній національній системі оцінок та переводить її у 100-бальну шкалу за нижнім значенням відповідного інтервалу в таблиці переведення. Екзаменаційна оцінка, виставлена комісією, є остаточною.
4.7.    Предметна семестрова оцінка з навчальної дисципліни, з якої передбачений залік або поточно-модульний контроль, є сумарною модульною оцінкою, отриманою за результатами поточного контролю, модульного контролю (якщо такий передбачено навчальним планом) та ІНДЗ, обчисленою за 100-бальною шкалою.
Присутність студента під час оформлення результату семестрового заліку або поточно-модульного контролю потрібна лише для повідомлення йому оцінки та внесення її за національною шкалою до індивідуального навчального плану студента, якщо він атестований.
4.8. Студенти, які не з'явились на обов'язкові для них екзамени без поважних причин, вважаються такими, що отримали нуль балів і оцінку “незадовільно” за національною шкалою.

5. Правила документального оформлення результатів підсумкового контролю
А. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ    
5.1. Лектор отримує відомість обліку успішності (див. додаток 2) для проведення модульного контролю у навчальному відділі перед початком контрольного тижня і зобов’язаний здати заповнену відомість в навчальний відділ протягом першого робочого дня після оголошення результатів.
5.2. Результати кожного з модульних контролів (бали за результати поточного контролю, підсумкового тесту із змістового модуля та ІНДЗ) лектор записує у відомість обліку успішності і в журнал обліку поточної успішності та відвідування студентів у числовій формі. Кожна модульна оцінка повинна бути записана двома цифрами наприклад, 09, 23 тощо. Викладач зобов'язаний чітко заповнювати відомість обліку успішності; виправлення не допускаються. 
Письмові відповіді студентів на завдання модульних контролів зберігаються на відповідних кафедрах до закінчення наступного семестру.
Для студентів, які не з'явилися на модульний контроль, у відповідній графі відомості обліку успішності “Модульна оцінка” викладач записує "не з'явився" (скорочено "н/з").
Студент, який не з’явився на один із модульних контролів, а саме підсумковий тест із змістового модуля, за дозволом проректора з навчальної роботи може скласти пропущений модульний контроль замість семестрового екзамену з цієї дисципліни. В даному випадку результат складання модульного контролю фіксується в листку модульного контролю (див. додаток 4).
5.3.    Після останнього модульного контролю з дисципліни лектор визначає сумарну модульну оцінку кожного студента за результатами всіх проведених модульних контролів в семестрі та проставляє її у відомість обліку успішності в графі “Предметна семестрова оцінка”(бали) і в журнал обліку поточної успішності.
5.4.    За умови виконання студентом усіх видів обов'язкових робіт, передбачених навчальним планом сумарна модульна оцінка переводиться у національну семестрову оцінку відповідно до такої рекомендованої шкали переведення:
За 100 бальною шкалою університету    За шкалою ECTS    За національною шкалою
100-88 балів    А    «відмінно»
87-81 бал    В
(«дуже добре»)    «добре»
80-74 бала    С
(«добре»)    
73-67 балів    D
(«посередньо»)    «задовільно»
66-60 балів    E
(«задовільно»)    
59-35 балів    FX    «незадовільно» *
35-0 балів    F    «незадовільно» **
    
* – з можливістю повторного складання;
** – з обов’язковим  повторним курсом.

Особливості оцінювання курсових робіт(проектів)
Курсова робота(проект) вважається окремим заліковим кредитом і оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну оцінку відповідно до вищевказаної шкали переведення.

Б. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ
5.5.    Лектор отримує в навчальному відділі відомість обліку успішності та заліково-екзаменаційну відомість (див. додаток 3) перед початком семестрового екзамену (заліку або поточно-модульного контролю) та особисто здає їх в навчальний відділ в день проведення семестрового екзамену (заліку або поточно-модульного контролю) з даної дисципліни.
5.6. В відомість обліку успішності в графу “Предметна семестрова оцінка” лектор записує сумарну модульну оцінку та відповідну оцінку за національною шкалою.
В графу “Підсумкова оцінка” лектор переносить сумарну модульну оцінку та оцінку за національною шкалою з графи “Предметна семестрова оцінка” або суму балів отриману студентом при складанні екзамену (якщо сума балів не менша за сумарну модульну оцінку) та оцінку за національною шкалою.
Графа “Підсумкова оцінка” відомості обліку успішності заповнюється безпосередньо під час проведення екзамену(заліку або поточно-модульного контролю).
Оцінку за національною шкалою (крім оцінки “незадовільно”) лектор записує у індивідуальний навчальний план студента.
5.7. Якщо студент не з’явився на модульний контроль, то у відповідній графі відомості обліку успішності викладач пише “не з’явився” (скорочено “н/з”). В графі “Предметна семестрова оцінка”:
- у графі “бали” – кількість балів, яку студент отримав  за зараховані модулі;
- у графі “національна” – “не допущений” (скорочено н/д).
Якщо на(в) день проведення екзамену (заліку або поточно-модульного контролю) студент не ліквідував заборгованості, то викладач дублює записи у графі “Підсумкова оцінка”. У випадку ліквідації студентом заборгованостей, у графі “Підсумкова оцінка” лектор робить такі записи:
- у графі “бали” – кількість балів, яку студент отримав  за зараховані модулі;
- у графі “національна” – оцінка за національною шкалою оцінювання знань.
5.8. Якщо студент не з’явився на екзамен(залік або поточно-модульний контроль), то у графі “Підсумкова оцінка” відомості обліку успішності лектор робить записи:
-  у графі “бали” – кількість балів, яку студент отримав за зараховані модулі;
- у графі “національна” – “не з’явився”(скорочено “н/з”).
5.9. Національна оцінка з графи “Підсумкова оцінка” відомості обліку успішності дублюється в заліково-екзаменаційній відомості в графі “Екзаменаційна оцінка”(“Залікова оцінка”), в яку також записується еквівалент національної оцінки за шкалою ECTS (див. додаток 1) (A, B, C, D, E, FX, F).
Якщо студент не з’явився на екзамен (залік або поточно-модульний контроль), то у відповідній графі заліково-екзаменаційної відомості лектор пише “не з’явився”.
5.10. Письмові відповіді студентів на завдання семестрового контролю зберігаються на відповідних кафедрах один рік. 
5.11. Результат складання студентом екзамену перед комісією фіксується у заліково-екзаменаційному листку (див. додаток 5).

6. Особливі умови
Випадки, не передбачені даним Положенням, особливі обставини та ситуації на підставі заяви студента та обґрунтованого подання проректора з навчальної роботи розглядає Ректор (призначений ним проректор) та приймає відповідне рішення.
Рішення Ректора є остаточним.
 
Додаток 1
Означення термінів та понять
1. До підсумкових контрольних заходів належать модульний і семестровий контролі, які проводяться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. 
2. Модульний контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу модулів, винесених на цей контрольний захід.
3. Семестровий контроль з навчальної дисципліни – це семестровий  екзамен, семестровий залік або поточно-модульний контроль за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою навчальної дисципліни за семестр. 
4. Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (ОПП) (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, кваліфікаційні роботи тощо).
5. Змістовий модуль – це система навчальних елементів навчальної дисципліни, що засвоюються за допомогою відповідних методів навчання. 
6. Заліковий кредит – це завершена задокументована частина (навчальної дисципліни, практики, курсового проектування тощо) навчання студента, що підлягає обов’язковому оцінюванню та зарахуванню.
7. Модульна оцінка з навчальної дисципліни – це сума балів, отриманих студентом при поточному контролі, в результаті виконання контрольного завдання під час модульного контролю, а також за виконання індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом. 
8. Сумарна (підсумкова) модульна оцінка – це сума модульних оцінок з навчальної дисципліни за семестр. Сумарна модульна оцінка формується з використанням 100-бальної шкали.
9. Предметна семестрова оцінка – це сумарна модульна оцінка визначена у балах та її еквівалент за національною системою оцінки знань (відповідно до шкали переведення).
10. Семестровий екзамен – це підсумковий контрольний захід, призначений для перевірки засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.
11. Семестровий залік (поточно-модульний контроль) – це підведення підсумку засвоєння студентом  навчального матеріалу з певної дисципліни за семестр виключно на підставі сумарної модульної оцінки.
12. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни – це:
-    залікова оцінка;
-    сумарна модульна або екзаменаційна оцінка.
13. Національна семестрова оцінка з навчальної дисципліни – це оцінка, яка виставляється на заліку, поточно-модульному контролі або екзамені в національній системі оцінки знань (відповідно до шкали переведення).
14. Атестація студента з навчальної дисципліни – це виставлення йому викладачем семестрової оцінки з цієї дисципліни за національною шкалою.
15. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектного характеру, яка виконується в процесі вивчення програмного матеріалу (курсові роботи, курсові проекти, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні, реферати тощо).
16. ECTS (European Credit Transfer System) – (Європейська кредитна трансферна система) європейська система перезарахування освітніх залікових одиниць трудомісткості (кредитів).

/ / / / / / / / /