Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про порядок формування та ведення індивідуального навчального плану студента

1. Загальні положення
1.1. Дане положення розроблено на підставі "Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" (затвердженого наказом МОН України від 23.01.04. № 48), "Реко¬мендацій щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента" (затверджених наказом МОН України від 30.12.05. № 774), інших нормативних та інструктивних документів МОН України.
1.2. Індивідуальний навчальний план (далі - ІНПС) студента є робочим документом, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення студентом модулів (навчальних дисциплін), посеместровий обсяг навчального навантаження (усі види навчальної діяльності), результати контролю якості знань, практичну підготовку та про державну атестацію випускника.
1.3. Університет з метою сприяння виконанню індивідуального навчального плану надає студентам можливість користуватися навчальними приміщеннями, бібліотекою, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.
1.4. За виконання ІНПС персональну відповідальність несе студент

2. Порядок формування індивідуального навчального плану студентів.

2.1. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного, рівня наступності та з урахуванням структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за певною спеціальністю певного напряму підготовки, та додаткові навчальні дисципліни.
2.2. Вибіркова (варіативна) складова ІНПС формується студентом за участі куратора за погодженням з відповідними кафедрами на кожний рік навчання у розрізі семестрів, виходячи з переліку вибіркових навчальних дисциплін, що входять до навчального плану, складеного у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки фахівця певного рівня та з урахуванням особистих освітньо-професійних інтересів і потреб студента та перспектив щодо майбутнього працевлаштування.
2.3. Формування варіативної складової ІНПС освітньо-професійного рівня „магістр” здійснює випускаюча кафед¬ра під час розробки магістерської програми зі спеціаль¬ності. У такому випадку свої індивідуальні потреби студент реалізує, вибираючи ту чи іншу магістерську програму зі спеціальності (спеціалізації).
2.4. Сумарна трудомісткість навчальної роботи з дисциплін, що включені до ІНПС, у кожному семестрі повинна складати 30 кредитів (60 кредитів на рік). Для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» сумарна трудомісткість навчальної роботи з дисциплін, що включені до ІНПС, у кожному триместрі повинна складати 20 кредитів (60 кредитів на рік)  Передбачено час на аудиторні заняття (лекції, практичні, семінарські, лабораторні), індивідуальну роботу викладача зі студентом та самостійну роботу студента.
2.5. Індивідуальний навчальний план студента на наступний навчальний рік складається в кінці поточного року (у квітні-травні) на кожний навчальний рік.
2.6. При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навчальне навантаження студента повинно бути виконане у повному обсязі.
2.7. Процедура формування вибіркової частини ІНПС наступна:
2.7.1. Студент першого курсу навчання отримує ІНПС, що сформовано куратором до початку навчального року.
2.7.2. Випускова кафедра у жовтні місяці поточного навчального року доводить до відома студентів комплект документів довідкового характеру, а саме: структурно-логічну схему вивчення дисциплін навчального плану за спеціальністю, перелік пакетів дисциплін за навчальними роками та семестрами навчання та анотації дисциплін, що входять до навчального плану.
2.7.3. Студенти, ознайомившись з наданими їм матеріалами після узгодження з кураторами до 1 квітня кожного навчального року подають заяви-побажання щодо включення до ІНПС на наступний навчальний рік вибраних ними дисциплін навчального плану з блоку навчальних дисциплін за вибором.
2.7.4. Випускові кафедри до 15 квітня згідно поданих заяв студентів включають вибрані ними навчальні пакети дисципліни до ІНПС та формують групи для вивчення різних пакетів дисциплін та подають цю інформацію в навчальний відділ, який у свою чергу доводить дану інформацію до кафедр, що здійснюють викладання обраних студентами навчальних дисциплін.
2.7.5. Навчальні групи з вивчення певного пакету дисциплін формуються за умови, якщо його вибрало не менше 10 студентів. Якщо група не набирається, то студенти вивчають вибрані дисципліни в індивідуально-консультативному порядку за графіком, складеним навчальним відділом.
2.7.6. Узагальнена інформація щодо вибору студентами пакетів дисциплін та формування груп для їх вивчення є підставою для включення цих дисциплін у розрахунки навчального навантаження відповідних кафедр на наступний навчальний рік.

3. Порядок ведення ІНПС
3.1. Бланки ІНПС із кожного напряму підготовки або спеціальності відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня отримують працівники навчального відділу за кількі¬стю осіб, зарахованих на навчання, після чого до них вписують індивідуальні дані студентів (додаток 1).
3.2. На початку навчання студент освітньо-кваліфікаційного рі¬вня „бакалавр” відповідно до порядку, описаного в розділі II, формує варіативну складову свого ІНПС.
3.3. Одержавши заяви-побажання студентів з переліком вибра¬них дисциплін, працівники навчального відділу надають відповідну інформацію кураторам, які вносять дисципліни, обраних студентом, до ІНПС (додаток 2). Після цього план підписується начальником навчального відділу, куратором та студентом.
3.4. Протягом усього періоду навчання до ІНПС викладачами університету вносяться дані щодо поточної і підсумкової успіш¬ності студента з нормативних та вибіркових навчальних дисцип¬лін та результати проходження практик, виконання курсових (дипломних) робіт, державної атестації, тощо.
3.5. Результати поточної і підсумкової успіш¬ності заносяться викладачами у відповідні графи ІНПС. За національною шкалою виставляється відповідна позитивна оцінка у чотирибальній системі, за шкалою ECTS – відповідне буквене значення (в залежності від кількості балів за 100 бальною шкалою). 
Незадовільна оцінка, яку отримав студент на сесії виставляється за двома шкалами лише в відомість успішності та заліково-екзаменаційну відомість. У ІНПС незадовільна оцінка не виставляється.
3.6. Результати проходження студентами практик фіксуються на відповідній сторінці ІНПС «Практична підготовка», в якій вказують вид практики, її тривалість, вид роботи, яку виконував студент та результати захисту (додаток 3)
3.7. На протязі усього навчання, студент займаючись науково-дослідною, творчою та іншими видами робіт, може набрати додаткові кредити, які також заносяться в ІНПС (додаток 4)
3.8. Результати вивчення поза кредитних дисциплін також заносяться в ІНПС (додаток 4).
3.9. Результати державної атестації студента  (додаток 5), затвердження теми дипломної (кваліфікаційної) роботи, склад Державної екзаменаційної комісії та її постанови (додаток 6) також заносяться у ІНПС.

4. Контроль виконання індивідуального навчального плану студента
4.1. Контроль за виконанням ІНПС здійснює куратор ECTS.
4.2. На куратора покладається виконання таких основних завдань:
- надання кваліфікованих консультацій щодо формування ІНПС, його реалізації протя¬гом усього періоду навчання;
- ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріа¬лами, які регламентують організа¬цію навчального процесу за кредитно-трансферною системою;
- погодження ІНПС та подання його на затвердження начальнику навчального відділу, проректору з навчальної роботи;
- контроль за реалізацією ІНПС на підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження нав¬чання студента або його відрахування.

 
 Додаток 1
В І Д О М О С Т І   П Р О   С Т У Д Е Н Т АПрізвище _____________________

Ім’я __________________________

По батькові ___________________
Дата видачі «__» ________ 200_р.


Номер індивідуального навчального плану
Освітньо-кваліфікаційний рівень        
Напрям підготовки        
Спеціальність        
Кваліфікація        
Форма навчання            
Календарний термін навчання    


Проректор з навчальної роботи        О.Б.Желавський
Проректор-начальник навчального відділу    
    В.М.Нянько

 
Додаток 2
Посеместровий перелік навчальних дисциплін
ПЕРШИЙ
1-й семестр з «__» ______ 20__ р.  до «__» ______ 20__ р.   
№ з/п    Назва навчальної дисципліни    Кількість
        Кількість кредитів    Кількість
            Загальна    Аудиторних годин
                Лекції    Практичних (семінарських)    Лабораторних
НОРМАТИВНІ
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ВИБІРКОВІ
                        
                        
                        
                        
Разом (годин/кредитів)                    
Студент__________    Куратор ECTS____ __________________
     (підпис)            (підпис)        (прізвище, ініціали) 
Продовження додатку 2
КУРС
(прізвище, ім’я, по батькові студента)
тижнів    Форма підсумкового контролю (екзамен, залік    Оцінка    Дата виставлення підсумкової оцінки    Прізвище та ініціали викладача    Примітка
Самост.  робота        за національною шкалою    за шкалою ECTS    за 100 бальною шкалою            
Всього    Індивідуальна робота студента                            
ДИСЦИПЛІНИ
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
ДИСЦИПЛІНИ
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Начальник навчального відділу  ________     ______________
                    (підпис)                (прізвище, ініціали) 
Додаток 3
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
№ з/п    Вид практики    Кількість кредитів    Курс    Яку роботу виконував    Тривалість практики (дата)    Прізвища
викладача-керівника практикою та
членів комісії    Оцінка за шкалою    Дата захисту
                    від    до        націо-
нальною    ECTS    
                                        

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ
№ п/п    Назва дисципліни    Кількість кредитів    Вид (КП/КР)    Прізвище викладачів (членів комісії)    Оцінка за шкалою    Дата    Підпис
                    національною    ECTS        
                                
                                

 
Додаток 4
ДОДАТКОВІ КРЕДИТИ, ЯКІ НАКОПИЧИВ СТУДЕНТ ЗА ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
№ п/п    Семестр    Вид та характеристика діяльності    Кількість кредитів    Відмітка про зарахування кредитів    Особа, яка засвідчує надання кредитів
                    Прізвище, ініціали    Посада    Дата    Підпис
                                
                                
                                
ПОЗАКРЕДИТНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
№ п/п    Семестр    Назва навчальної дисципліни    Оцінка за шкалою    Обсяг год./кр.    Особа, яка засвідчує надання кредитів
            національною    ECTS        Прізвище, ініціали    Посада    Дата    Підпис
                                    
                                    
                                    
 
Додаток 5
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
форма атеста-ційного контролю    Назва кваліфікаційної роботи (навчальної дисципліни) винесеної на державну атестацію    Дата    Оцінка за шкалою     Постанова ДЕК    Голова та члени ДЕК
(прізвище та ініціали)
            національною     ECTS        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
Додаток 6

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

Тема дипломного проекту (роботи) 


Прізвище керівника
Дата здачі закінченого дипломного проекту (роботи) до навчальної частини
Дата захисту проекту (роботи) 
Відмітка Державної екзаменаційної комісії

ПОСТАНОВА ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇГолова    _____________________
(прізвище та ініціали)
Члени    _____________________
    (прізвище та ініціали)
    _____________________
        (прізвище та ініціали)
    _____________________
        (прізвище та ініціали)
    _____________________
        (прізвище та ініціали)
Дата ______________
Індивідуальний навчальний план студента підлягає здачі для обміну на диплом. 
__________________________________________           видано диплом
_____________________    №_________ від «___» ___ 20__ року
         (з відзнакою, без відзнаки)
Начальник навчального відділу ____________    _________________                   (підпис)        (прізвище, ініціали)  

/ / / / / / / / /