Положення про вчену раду

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

Університету економіки і підприємництва

Відповідно до Статуту університету та Закону України «Про вищу освіту»

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада університету є колегіальним органом і створюється для вирішення основних питань його діяльності.

1.2.Головою вченої ради університету є ректор, а у разі його відсутності – заступник голови вченої ради – проректор з навчальної роботи.

До складу вченої ради закладу вищої освіти входять за посадами заступники керівника закладу вищої освіти, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників закладу вищої освіти, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу вищої освіти.

При цьому не менше 75% загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівникиі не менш як 10 відсотків ‒ виборні представники з числа студентів.

Виборних представників обирають на конференції трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.3.Термін повноваження вченої ради – п’ять років. У процесі діяльності вченої ради можлива ротація її членів. Склад вченої ради університету щорічно затверджує наказом ректор з урахуванням ротації.

1.4.Діяльність вченої ради регламентує план роботи на навчальний рік, затверджений ректором. Періодичність засідань вченої ради – один раз у два місяці, за винятком канікулярного періоду.

1.5.Рішення вченої ради університету вводять в дію розпорядженнями та наказами ректора.

1.6.Вчена рада університету діє на підставі Статуту університету, згідно з цим Положенням та Регламентом вченої ради Університету економіки і підприємництва.

2.Функції вченої ради

Вчена ради університету:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування (конференція трудового колективу університету) проєкт статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт закладу вищої освіти;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

6) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, завідувача бібліотеки;

7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам;

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

12) присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

13) подає кандидатури до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора університету та нагородження нагрудними знаками;

14) висуває або представляє наукові розробки і проєкти на здобуття національних і міжнародних премій;

15) виносить рекомендації щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;

16) представляє авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;

17) надає рекомендації для вступу в докторантуру;

18) рекомендує надати творчу відпустку для завершення дисертації;

19) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

20) розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його статуту.

3. Постійні комісії вченої ради є її робочими органами

3.1. Постійні комісії вченої ради формують відповідно до напрямів діяльності університету. Голів і членів комісій обирають на засіданні вченої ради. Комісії мають право залучати до своєї діяльності членів вченої ради, а також інших працівників університету.

3.2. Перелік комісій та їх функції:

3.2.1. Статутно-організаційна

До компетенції комісії належить:

3.1.1.1. Підготовка до проведення конференції трудового колективу Університету економіки і підприємництва.

3.1.1.2. Підготовка до розгляду та ухвалення на конференції трудового колективу проєктів нової редакції статуту Університету економіки і підприємництва, змін і доповнень до нього.

3.1.1.3. Розроблення до розгляду на вченій раді:

 • календарного плану засідань вченої ради на новий навчальний рік;
 • звіту про роботу університету;
 • пропозицій з розвитку та зміцнення матеріальної бази університету.

3.1.1.4. Контроль за виконанням планів роботи вченої ради університету.

3.1.1.5. Інформування трудового колективу Університету економіки і підприємництва про ухвали, прийняті на засіданні вченої ради, та проєкти документів, підготовлені до розгляду й затвердження на засіданні вченої ради.

3.2.2. Комісія з проблем навчання

До компетенції комісії належить:

3.2.2.1. Підготовка до розгляду на засіданні вченої ради питань:

 • роботи структурних підрозділів (коледжу) і кафедр;
 • ліцензування та акредитації спеціальностей та університету в цілому;
 • роботи бібліотеки, видавничого центру, редакційного відділу, забезпечення студентів навчально-методичною літературою;
 • затвердження навчальних планів;
 • роботи приймальної комісії, екзаменаційних комісій, профорієнтаційної роботи;
 • професійної та практичної підготовки.

3.2.2.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції з питань організації освітнього процесу, положення, посадові інструкції тощо).

3.2.2.3. Розроблення пропозицій про внесення змін у структурі університету та структурних підрозділів.

3.2.2.4. Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів у частині навчальної та методичної роботи.

3.2.3. Комісія з питань науки

До компетенції комісії належить:

3.2.3.1. Підготовка до розгляду на вченій раді Університету економіки і підприємництва:

 • підбиття підсумків наукової роботи за календарний рік;
 • планування наукової діяльності університету;
 • проведення наукових конференцій Університету економіки і підприємництва та його структурними підрозділами (кафедрами);
 • про студентську наукову роботу;
 • про міжнародну співпрацю в галузі наукових досліджень.

3.2.3.2. Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів у частині науково-дослідної роботи.

3.2.4. Комісія з питань виховної роботи та студентського самоврядування

До компетенції комісії належить:

3.2.4.1. Підготовка до розгляду на вченій раді питань:

 • удосконалення методів і форм роботи кураторів академічних груп, системи організованого відпочинку та дозвілля студентів та викладачів університету;
 • про виховну роботу у структурних підрозділах університету;
 • аналізу діяльності органів студентського самоврядування університету та вдосконалення форм співпраці з адміністрацією Університету економіки і підприємництва;
 • спортивно-масової роботи.

3.2.4.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції, положення про куратора, порядок поселення в гуртожиток, правила внутрішнього розпорядку тощо).

3.2.4.3. Підготовка до розгляду на конференції трудового колективу питання затвердження Положення про студентське самоврядування.

3.2.5. Атестаційна комісія

До компетенції комісії належить:

3.2.5.1. Підготовка до розгляду на вченій раді питань:

 • атестації науково-педагогічних працівників у частині визначення відповідності кваліфікації науково-педагогічних працівників займаній посаді;
 • направлення на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників університету;
 • обрання на посади професора, завідувача кафедрою;
 • висунення кандидатур для присвоєння Почесних звань України, звання Почесного професора університету, нагородження нагрудними знаками.

3.3. Комісії за дорученням голови вченої ради або відповідно до ухвали вченої ради розглядають інші питання діяльності університету.

4. Права членів вченої ради

Член вченої ради університету має право:

 • вносити питання на розгляд вченої ради;
 • вносити пропозиції до ухвали вченої ради;
 • на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
 • робити запити ректору щодо вирішення питань організації освітньої, наукової, фінансово-господарської діяльності університету та перспектив їх розвитку;
 • на інформацію щодо діяльності та розвитку університету.

5. Обов’язки членів вченої ради

 • виконувати доручення вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для розгляду вченою радою;
 • постійно відвідувати засідання вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

РЕГЛАМЕНТ

вченої ради

Університету економіки і підприємництва

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності вченої ради Університету економіки і підприємництва.

1. Порядок роботи вченої ради Університету економіки і підприємництва (далі – вчена рада), її робочих органів (комісій) та посадових осіб (голова, заступник, вчений секретар), засади організації та припинення її діяльності встановлюються законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Статутом Університету економіки і підприємництва, Положенням про вчену раду Університету економіки і підприємництва та цим Регламентом.

2. Регламент вченої ради Університету економіки і підприємництва (далі – Регламент) встановлює порядок підготовки і проведення засідань вченої ради, визначає процедуру розглядання інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій вченої ради.

3. Регламент приймають на засіданні вченої ради більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань вченої ради Університету економіки і підприємництва.

1. Засідання вченої ради відбувається за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 13, зал засідань.

2. За рішенням голови або, у випадку його відсутності, заступника голови вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.

3. Засідання вченої ради відбувається, як правило, з 15 до 17 години і може бути продовжено головуючим понад визначений термін не більше, як на 30 хвилин. Рішення про продовження засідання більше, ніж на 30 хвилин, повинно бути прийнято більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.

4. Засідання вченої ради проводяться державною мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи вченої ради.

1. Засідання вченої ради є відкритими і гласними.

2. В окремих випадках, встановленим цим Регламентом, можуть відбуватися закриті засідання.

3. Відкритість засідань вченої ради забезпечується шляхом допуску на них членів трудового колективу.

4. Гласність засідань вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал.

Стаття 4. Запрошення на засідання вченої ради.

1. На засідання вченої ради запрошують членів ради, керівників структурних підрозділів та осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також членів трудового колективу.

2. За вимогою не менш, ніж третини присутніх членів, вчена рада може офіційно запросити на її засідання будь-яку посадову чи службову особу Університету економіки і підприємництва.

3. Комісія вченої ради має право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб (працівників, аспірантів, магістрів і студентів Університету економіки і підприємництва) на засіданні вченої ради під час розгляду питань, підготовку яких здійснює дана комісія.

4. Головуючий на засіданні вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

Стаття 5. Забезпечення діяльності вченої ради.

1. Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності вченої ради, її комісій здійснює вчений секретар університету.

2. Кошти, необхідні для забезпечення діяльності вченої ради, закладають у кошторисі Університету економіки і підприємництва.

Розділ ІІ. Організація роботи вченої ради

Стаття 6. Форми роботи вченої ради.

1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях. Засідання є планові й позапланові. Засідання вченої ради можуть бути робочими або урочистими.

2. Відкриття засідання вченої ради оголошує головуючий на початку роботи, закриття – після завершення розгляду останнього питання порядку денного.

Стаття 7. Планові засідання вченої ради.

1. Планові засідання вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи вченої ради (крім першого засідання) один раз у два місяці (крім канікулярного періоду).

2. Голова вченої ради або, у випадку його відсутності, заступник голови вченої ради може прийняти рішення про зміну дати і часу початку засідання вченої ради.

3. Про перенесення планового засідання членів вченої ради інформують не пізніше, ніж за тиждень до засідання.

4. Інформацію про дату і час початку планового засідання вченої ради оголошує вчений секретар не пізніше, ніж за тиждень до початку його роботи через оголошення.

Стаття 8. Позапланові засідання вченої ради.

1. Позапланові засідання вченої ради можна скликати за розпорядженням голови або, у випадку його відсутності, заступника голови вченої ради.

2. Позапланове засідання вченої ради скликається за ініціативи не менш, ніж 1/3 членів вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проєктами документів, запропонованих до розгляду, подають голові вченої ради. Розпорядження голови вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові вченої ради і за допомогою оголошення доводять до відома трудового колективу не пізніше, ніж у семиденний термін після дня надходження вимоги про скликання.

3. Документи, запропоновані до розгляду на позаплановому засіданні вченої ради, надають ініціатори такого засідання її членам не пізніше, як за три дні до початку засідання вченої ради.

Стаття 9. План роботи вченої ради.

1. Проєкт календарного плану засідань вченої ради на новий навчальний рік готує організаційна комісія за участю вченого секретаря з урахуванням пропозицій інших комісій, кафедр, структурних підрозділів та окремих членів вченої ради до 1 липня поточного року.

2. Календарний план засідань вченої ради приймають не менше, ніж 2/3 присутніх на засіданні членів вченої ради і його затверджує ректор.

Стаття 10. Підготовка до проведення засідань вченої ради.

1. Організацію підготовки засідань вченої ради здійснює вчений секретар.

2. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання завершується не пізніше, ніж за тиждень до засідання.

3. Проєкт ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

4. У випадку подавання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розглядання питання вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Стаття 11. Порядок денний засідання вченої ради.

1. Порядок денний засідання вченої ради визначається планом роботи вченої ради.

2. Порядок денний засідання вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали вченої ради, якою було зобов’язано здійснити перевірку виконання раніше прийнятих ухвал, назву комісій і прізвище доповідача, відповідальних за підготовку питання до розгляду вченою радою.

3. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи вченої ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

4. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розгорненої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання вченої ради.

5. Пропозиція до проєкту порядку денного засідання вченої ради, яка за результатами голосування вченої ради не отримала більшості голосів присутніх членів вченої ради, вважається відхиленою.

6. Затвердження порядку денного засідання вченої ради приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Розділ ІІІ. Постійні комісії вченої ради

Стаття 12. Створення постійних комісій вченої ради.

1. Створення постійних комісій здійснюють з урахуванням Положення про вчену раду Університету економіки і підприємництва, цього Регламенту та напрямків діяльності університету.

2. Перелік комісій затверджують на засіданні вченої ради більшістю голосів.

3. На засіданні вченої ради створюють комісії у складі голів, заступників голів, секретарів і членів комісій. Голови комісій, персональний склад членів комісій обирають більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради. Член вченої ради може бути членом лише однієї комісії.

4. Компетенцію постійних комісій вченої ради регламентує Положення про вчену раду Університету економіки і підприємництва.

Стаття 13. Обрання голів і членів постійних комісій.

1. Голів і членів комісій обирають за списками кандидатів у члени відкритим голосуванням шляхом прийняття ухвали вченої ради. Список персонального складу голів та членів комісій повинен містити назви всіх комісій, назви, прізвища, імена та по-батькові кандидатів у члени комісії в алфавітному порядку.

2. Персональний склад усіх комісій визначають одночасно шляхом прийняття відповідної ухвали вченої ради.

3. Заступників голів комісій та їх секретарів обирають члени комісії на першому організаційному засіданні.

4. Голова комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути членами одного структурного підрозділу.

5. При вирішенні питань про зміну персонального складу комісії приймають ухвалу про внесення змін до ухвали вченої ради про обрання членів комісії.

Стаття 14. Діяльність постійних комісій вченої ради.

1. Комісія займається підготовкою питань, що входять до її компетенції для розгляду на засіданнях вченої ради.

2. Комісія готує проєкт ухвали, який приймають 2/3 присутніх членів комісій.

3. Голова комісії або проректор з відповідного напряму інформують вчену раду про підсумки роботи комісії.

Стаття 15. Реорганізація та ліквідація постійних комісій вченої ради.

1. Постійні комісії реорганізовують або ліквідовують відповідно до ухвал вченої ради.

2. Ухвали про реорганізацію або ліквідацію постійних комісій приймають більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Розділ ІV. Організація та ведення засідань вченої ради

Стаття 16. Реєстрація членів вченої ради та ведення засідань.

1. Перед відкриттям кожного засідання проходить реєстрація членів вченої ради особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.

2. На початку засідання вченої ради вчений секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму.

3. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.

4. Засідання вченої ради розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів.

5. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває голова вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови вченої ради.

Стаття 17. Обов’язки головуючого на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні вченої ради:

1.1. Дотримується норм чинного законодавства України, Статуту Університету економіки і підприємництва та цього Регламенту і вживає заходи щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні.

1.2. Повідомляє про результати реєстрації членів вченої ради та про кількість членів вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин.

1.3. Відкриває, проводить і закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях.

1.4. Надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця.

1.5. Оголошує списки осіб, записаних на виступ, і надає слово для виступу.

1.6. Створює рівні можливості членам вченої ради в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту.

1.7. Вживає заходи для підтримання порядку на засіданні.

1.8. Організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту.

1.9. Оголошує результати голосування та прийняту ухвалу.

2. На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на засіданні, розгляд внесеної ним пропозиції та прийняття ухвали щодо неї, а також розгляд питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання вченої ради доручається заступникові голови.

Стаття 18. Права головуючого на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні вченої ради має право:

1.1. Вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, які ставлять на голосування першими.

1.2. Об’єднувати обговорення декількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання вченої ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення членів вченої ради, процедурне рішення про це вчена рада приймає без обговорення.

1.3. Підсумовувати обговорення питань.

1.4. Ставити уточнюючі запитання промовцю.

1.5. Зачитувати або доручати заступникові голови вченої ради чи вченому секретареві зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання.

1.6. Оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного засідання вченої ради, а в термінових випадках – у ході засідання, але не переривати виступ промовця або процедуру голосування.

1.7. Продовжувати засідання на 30 хвилин понад визначений час.

1.8. Давати розпорядження вченому секретареві про надання членам вченої ради у випадку необхідності додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного засідання вченої ради.

Стаття 19. Процедура повного обговорення питань на засіданні вченої ради.

1. Процедура повного обговорення питань (далі – повне обговорення) на засіданні включає:

1.1. Доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції, запитання доповідачеві й відповіді на них.

1.2. Співдоповідь визначеного комісією співдоповідача, запитання співдоповідачеві і відповіді на них.

1.3. Виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтовуванням окремої думки, якщо вона не була надана членам вченої ради разом із висновком відповідної комісії.

1.4. Оголошення проєкту ухвали.

1.5. Виступи членів вченої ради.

1.6. Оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ.

1.7. У випадку необхідності – заключне слово доповідача і співдоповідача.

1.8. Уточнення та оголошення головуючим на засіданні вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть поставлені на голосування.

1.9. Виступи запрошених осіб або представників державних органів.

1.10  Прийняття ухвали.

Стаття 20. Скорочена процедура обговорення питань на засіданні вченої ради.

1. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення (далі – скорочена процедура) здійснюється за рішенням вченої ради (більшістю голосів).

2. Скорочена процедура обговорення включає:

2.1. Виступ доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції з констатуючою частиною проєкту ухвали.

2.2. Інформацію голови комісії з зазначенням недоліків та оцінкою роботи з даного питання.

2.3. Виступи в обговоренні не більше двох членів вченої ради (один – з відзначенням позитивних моментів і один – з відзначенням недоліків, що мали місце при виконанні робіт з питання, яке розглядали).

2.4. Уточнення та оголошення головуючим на засіданні вченої ради пропозицій, які надійшли і будуть поставлені на голосування.

2.5. Прийняття ухвали.

Стаття 21. Тривалість виступів на засіданні вченої ради.

1. На засіданні вченої ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2. Для доповіді надається не менше п’яти хвилин, співдоповіді й заключного слова – трьох хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проєктів Статуту, Положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається одна хвилина.

3. Загальна тривалість часу для розгляду кожного питання порядку денного засідання пропонує головуючий перед початком обговорення цього питання залежно від кількості осіб, записаних на виступи. Якщо є заперечення членів вченої ради щодо пропозиції головуючого на засіданні, вчена рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного витання.

Стаття 22. Порядок записування на виступ на засіданні вченої ради.

1. Записування на виступ з будь-якого питання порядку денного засідання вченої ради здійснює вчений секретар на підставі усної чи письмової заяви бажаючого виступити.

2. Записування на виступ з трибуни членів вченої ради здійснюється після оголошення головуючим затвердженого порядку денного. Черговість виступів формують за принципом послідовності надходження заявок від членів вченої ради. Для виступів з окремого питання загалом відводиться до 15 хвилин, якщо вчена рада не приймала іншого рішення.

3. Списки членів вченої ради для виступу оголошує головуючий.

4. Для виступу з місця можна надавати слово для обґрунтовування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі чи усно, коли обговорюють проєкти ухвал, якщо на цьому наполягає член вченої ради.

Стаття 23. Гарантоване право на виступ на засіданні вченої ради.

1. Особі, офіційно запрошеній на засідання вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого вченою радою без обговорення.

2. Членам вченої ради, які внесли письмову пропозицію чи поправку, на їх вимогу надається слово для обґрунтування пропозиції чи поправки.

Стаття 24. Черговість надання слова на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні надає слово для виступу членам вченої ради з дотриманням черговості, визначеної при записуванні на виступ.

2. Член вченої ради, записаний на виступ, у будь-який час може відмовитися від свого права. Він може передати своє право на виступ іншому членові вченої ради.

3. Якщо член вченої ради у момент надання йому слова для виступу відсутній у залі засідань і не передав своє право на виступ іншому членові вченої ради, вважається, що він відмовився від виступу.

4. За зверненням членів вченої ради, які записалися на виступ, але не мали змоги виступити у зв’язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів повинні бути включені до протоколу засідання за умови, що такі тексти виступів члени ради подадуть вченому секретареві відразу після закінчення засідання. Надрукований текст виступу за обсягом має бути таким, щоб при його зачитуванні витрачалося часу не більше, ніж встановлено для виступу (2 хв.).

Стаття 25. Вимоги до виступів на засіданні вченої ради.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не повинен перериватися.

2. Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».

3. Член вченої ради може виступити на засіданні з того самого питання чи пропозиції, які поставлені на голосування, як правило, не більше двох разів. Про відхилення від встановленого правила вчена рада без обговорення приймає процедурне рішення.

4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

5. Доповідь, співдоповідь, виступ при повному чи скороченому обговоренні питання, заяви, звернення виголошують з трибуни. Повідомлення та іншу інформацію можна оголошувати з місця.

Стаття 26. Лічильна комісія.

1. Лічильну комісію обирають для організації голосувань вченої ради й визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов’язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами при голосуванні.

2. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа членів вченої ради.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

Стаття 27. Види та способи голосування.

1. Ухвали з питань порядку денного та рішення за процедурою приймають відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки.

3. Після закінчення кожного відкритого голосування його результати оголошує головуючий.

4. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

5. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

Стаття 28. Бюлетень, час і місце для таємного голосування.

1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування та, у випадку необхідності у відповідному місці ставлять підписи голови та секретаря лічильної комісії.

2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усіх кандидатур на посади, висунуті у порядку, встановленому законом чи цим Регламентом, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів вчена рада приймає без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять відповідну кандидатуру, незалежно від її згоди на це.

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначає лічильна комісія, про що вона повідомляє членів ради на засіданні вченої ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймають після скороченого обговорення більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

4. Лічильна комісія перед початком голосування у разі необхідності перевіряє наявність кабін (приміщень) для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради.

Стаття 29. Організація таємного голосування та встановлення його результатів.

1. Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

2. Кожному членові вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі про його отримання. Бюлетені видають безпосередньо при вході до сектора для таємного голосування.

3. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовують таким чином, щоб при вході до сектора для голосування були розміщені столи для реєстрації членів вченої ради та отримання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході ‑ кабіна та прозора скринька для таємного голосування. При цьому до сектора для голосування одночасно може ввійти така кількість членів вченої ради, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Наступний член ради може отримати бюлетень для таємного голосування і ввійти до кабіни для таємного голосування тільки після того, як вона звільниться. Член вченої ради не має права двічі входити до сектора для таємного голосування при проведенні одного голосування.

4. Голосування проходить у кабіні для таємного голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку біля кабіни для таємного голосування.

5. Недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення члена ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховують.

6. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради відповідно до чинного законодавства.

7. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування членами вченої ради отримано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводять переголосовування, якщо інше не встановлено законом (статутом) або якщо більшістю голосів членів вченої ради не прийнято іншого рішення.

Стаття 30. Повторне голосування.

1. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди про призначення на посаду жоден із кандидатів на посаду не отримає за результатами першого голосування необхідної більшості голосів членів вченої ради, проводять повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів членів ради при першому голосуванні.

2. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводять щодо нього.

3. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводять повторний розгляд цього ж питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на наступних засіданнях вченої ради. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежена.

Стаття 31. Відкрите і таємне голосування списком.

1. Вчена рада може прийняти процедурне рішення про відкрите чи таємне голосування списком щодо кандидатур на посади. У разі обрання, призначення колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування можна включати більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення.

2. Кандидатури на посади вносять до бюлетеня в алфавітному порядку.

3. Голосування і підрахунок голосів здійснюють щодо кожної кандидатури окремо. Порядок обрання визначається нормами чинного законодавства і Статутом Університету економіки і підприємництва.

4.Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено на посади необхідної кількості осіб, продовжують розглядати це ж питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на вакантні посади.

Стаття 32. Інформування про результати таємного голосування.

1.Голова лічильної комісії доповідає на засіданні вченої ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів вченої ради.

2.Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.

3.Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніми членами вченої ради.

Стаття 33. Час голосування при прийнятті рішень вченої ради.

1.Голосування при прийнятті рішень вченої ради з будь-якого питання проводять на засіданні ради безпосередньо після його обговорення.

Стаття 34. Порядок голосування пропозицій і поправок на засіданні вченої ради.

1.Пропозиції, у тому числі розділи та пункти проєкту ухвали вченої ради й поправки, що будуть поставлені на голосування, оголошує головуючий на засіданні, при цьому називає ініціатора їх внесення. Якщо їх текст наданий членам вченої ради і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий на засіданні може замість зачитування тексту називати номери пропозицій, поправок до проєкту ухвали вченої ради, які ставляться на голосування, якщо такий порядок дає можливість членам ради однозначно зрозуміти, за що вони голосують. За будь-яких умов із протоколу засідання також повинно бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст і з якого документа ставився на голосування.

2. Після оголошення головуючим на засіданні пропозиції поправки на вимогу ініціатора їх внесення йому надають слово.

3. Перед голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуючий послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

4. На голосування ставлять окремо всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані у порядку, визначеному цим Регламентом.

5. Прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставлять.

6. Якщо пропозиція чи поправка, що буде поставлена на голосування, містить кілька положень, стосується кількох взаємопов’язаних положень або містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, то за процедурним рішенням можна проводити голосування її частин із наступним голосуванням у цілому.

7. У разі, якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

8. Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів членів вченої ради на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 35. Акти вченої ради.

Акти вченої ради приймають у формі процедурного рішення, ухвали, декларації, звернення, заяви, процедурних та інших рішень, які заносять до протоколу засідання вченої ради.

Стаття 36. Прийняття ухвал вченої ради.

1. Відповідно до частини першої статті 36 Закону України «Про вищу освіту» вчена рада приймає ухвали виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. Ухвали вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами та цим Регламентом, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів.

3. Голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом підняття руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань вченої ради.

4. Ухвали про персональні обрання, надання згоди на призначення на посаду вчена рада приймає шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом, коли рішення приймають таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів.

5. Ухвали вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради до початку засідання.

Стаття 37. Скасування ухвал вченої ради.

1. Ухвали вченої ради можуть бути скасовані вченою радою.

2. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи інший акт вченої ради в цілому приймається більшістю голосів спискового складу членів вченої ради.

Стаття 38. Ухвала вченої ради з процедурних питань.

 1. - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки в комісіях та включення до порядку денного. Такі рішення приймають відразу після скороченого обговорення більшістю голосів членів вченої ради.

2. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання вченої ради.

Стаття 39. Протокол засідання вченої ради.

1. Засідання вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує вчений секретар. Протокол засідання вченої ради підписує головуючий на засіданні та вчений секретар. Кожну зміну головуючого на засіданні фіксують у протоколі засідання вченої ради.

2. У протоколі засідання вченої ради зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів вченої ради; прізвище та ініціали головуючого на засіданні, вченого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проєктів ухвал, інших актів вченої ради, доручень вченої ради, пропозицій членів вченої ради і прийняті рішення, у тому числі процедурні.

3. До протоколу додають: доповіді, тези виступів, довідки комісій та інші документи.

Стаття 40. Порядок надання протоколу засідань вченої ради.

1. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рішень вченою радою. Його надають членам вченої ради та працівникам університету, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови вченої ради.

Стаття 41. Внесення змін і доповнень до Регламенту.

1. Зміни та доповнення до Регламенту приймають з ініціативи голови вченої ради, заступника голови вченої ради, вченого секретаря, членів вченої ради більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.

/ / / / / / / / /