Менеджмент

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація – Організація виробництва

Освітньо-кваліфікаційний – молодший спеціаліст

Термін навчання – три роки 6 місяців на основі базової загальної середньої освіти (9-ти кл.)

                                – два роки 6 місяців на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки 6 місяців на базі кваліфікованого робітника

Освітній ступінь – молодший бакалавр

Термін навчання – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

        два роки на базі кваліфікованого робітника.

Форма навчання – денна

Молодший бакалавр з організації виробництва – це фахівець з достатнім рівнем гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та особливо практичної підготовки; особа, яка має необхідний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної діяльності; володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Функціональні обов’язки молодшого бакалавра полягають у розумінні суті і змісту основних понять та категорій науки управління підприємством та операційними системами, методів обґрунтування управлінських рішень, правил та прийомів їх розробки та реалізації, принципів та підходів створення сучасного підприємства; концептуальних основ системного управління організаціями; організаційних основ раціональної побудови і ведення виробництва в поєднанні із закупками, переробкою, зберіганням продукції, просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства; форм організації праці, методів раціонального використання матеріально-грошових ресурсів; закономірностей ефективного управління персоналом (кадрами); основ правового регулювання трудових, майнових та управлінських відносин між господарюючими суб’єктами; сучасних інформаційних систем для розв’язування економічних і фінансових завдань.

Кваліфікація молодшого бакалавра дозволяє випускникам організовувати виробництво малого підприємства; здійснювати оперативне управління первинними виробничими підрозділами – лінійними (виробнича діяльність), функціональними (кадри, диспетчерські служби, інша підготовча чи допоміжна діяльність) або самостійними підприємствами без апарату управління; реалізовувати певні організаційно-управлінські функції (планування, організація, мотивація, контроль, координація) шляхом здійснення адміністративних та операторських процедур праці; вирішувати конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих, соціально-побутових завдань; здійснювати керівництво підлеглими, кваліфікація яких не вища за технічних працівників і службовців; організовувати особисту працю підлеглих, складати основні види управлінської документації, господарських операцій, облікових реєстрів; визначати характеристики внутрішнього та зовнішнього середовища, їх взаємозв’язок та вплив на діяльність підприємства і пріоритетні напрями технологічної модернізації сучасних підприємств; організовувати зовнішньоекономічну діяльність на підприємствах малого бізнесу.

Об’єктом діяльності молодшого бакалавра з організації виробництва є низовий рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

Посади, які може займати молодший бакалавр даної кваліфікації, це: помічник керівника підприємства, установи та організації; помічник керівника виробничих та інших основних підрозділів; помічник керівника малого підприємства без апарату управління; референт з основної діяльності; організатор діловодства; технічний та торгівельний представник; інспектор з контролю за виконанням доручень; інспектор з кадрів; організатор з персоналу; інспектор з основної діяльності; інструктор з основної діяльності; диспетчер виробництва; технік з нормування праці, з підготовки виробництва; технік-плановик; технік-технолог з виробництва; технік з праці; агент з комерційних послуг та торгівельний брокер; конторський службовець; страховий агент; агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції; організатор зі збуту; рекламний агент.

/ / / / / / / / /