Менеджмент

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація – Менеджмент підприємницької діяльності

Освітній ступінь ‑ магістр

Термін навчання – один рік шість місяців на базі освітнього ступеня «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна

Магістр з менеджменту – це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань. Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, інформаційно-аналітична, освітня, науково-дослідницька, консультаційна, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера, юриста.

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і адміністрування» в процесі навчання набуває відповідні знання, уміння та навички, які дозволяють йому орієнтуватися в проблемах організації і управління, уміти їх вирішувати; професійно і кваліфіковано управляти процесом змін при функціонуванні підприємства, орієнтуватися на очікувані результати; удосконалювати організацію і методи своєї роботи, виявляти і усувати недоліки; проявляти в роботі раціоналізм; діяти вдумливо і активно при виконанні функціональних обов’язків; підходити до вирішення проблем різносторонньо; виконувати роботу по розробці забезпечення виконання програми підприємства; своєчасно доводити до виробничих дільниць програмні завдання по виробництву товарів та послуг; контролювати забезпечення відповідних ділянок матеріалами, сировиною, заготовками, комплектуючими виробами; використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством; здійснювати збір, систематизацією, обробку та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності; аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища; використовувати всю сукупність набутих знань; узагальнювати, порівнювати, робити висновки, володіти навичками прийняття самостійних рішень; працювати на персональних комп’ютерах та інший оргтехніці; використовувати найновіші підходи до практики управління підприємством; обґрунтовувати управлінські рішення, здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень, моделювати ситуації, в т. ч. і не передбачувані; здійснювати управління інноваційними процесами, організовувати і експлуатувати АСУ; організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.

Фахівці кваліфікації «менеджер-економіст» освітнього ступеня «магістр» вирішують наступні завдання: розробляють та впроваджують в систему управління новітні методи, функції та принципи сучасного менеджменту; обґрунтовують та приймають управлінські рішення з усіх питань діяльності підприємства; розробляють стратегічні, поточні, оперативні плани розвитку підприємства і бізнес-плани окремих проектів; займаються питаннями управління персоналом, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; розробляють раціональні форми організації управління; проводять комплексний аналіз та діагностування проблем підприємства, його макро- та мікросередовища; виконують техніко-економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємства, розробляють відповідні заходи щодо поліпшення її ефективності; розробляють та впроваджують нововведення; організовують впровадження ефективної концепції маркетингу в систему управління підприємством; здійснюють управління маркетинговою діяльністю; займаються дослідженням ринку збуту і розробляють заходи щодо оновлення товарного асортименту, вдосконалення каналів розповсюдження та рекламної діяльності підприємства; займаються управлінням якістю та конкурентоспроможністю продукції; формують гнучку цінову політику; займаються інноваційною діяльністю підприємства; організують ділові контакти підприємства із зовнішнім середовищем; співпрацю з банками та іншими кредитно-фінансовими установами; налагоджують і здійснюють зовнішньоекономічну діяльність підприємства; забезпечують охорону праці та техніку безпеки, соціальний захист працівників.

Кваліфікація магістра зі спеціальності «Менеджмент» на первинних посадах полягає у реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці; прийнятті тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції; управлінні первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, економіка, постачання та збут, комерційний, господарське забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу без або з мінімумом апарата управління (заступник, бухгалтерія); керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів; виконанні управлінської діяльності в організаціях, підприємствах та установах; виконанні дослідницької діяльності в галузі проблем стратегічного та інноваційного, операційного, кадрового, інвестиційного, фінансового і антикризового управління; організації і координації діяльності із виконання виробничих завдань; попередженні та своєчасному розв’язуванні конфліктних ситуацій в колективі; аналізі позитивних і негативних змін і тенденцій в економіці України, в політичній, науково-технічній і соціально-психологічній сферах суспільства та врахування їх; прийнятті оперативних рішень при виконанні функціональних обов’язків; підтримці ділових контактів і відносин у внутрішньому і зовнішньому оточенні; раціональному організовуванні своєї праці та праці підлеглих; розстановці кадрів у підрозділах, на робочих місцях, у закріпленні, ротації і внутрішньовиробничому приміщенні, формуванні стабільного трудового колективу.

Фахівець зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня магістра призначений для роботи у ланках середнього, а інколи, і вищого рівня управління у лінійних та функціональних підрозділах підприємств, організацій і установ різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах.

Посади, які може займати магістр, це: директор (інший керівник) підприємства, відділення, філіалу; директор (керівник) малого підприємства; начальник (інший керівник) структурного підрозділу (завідувач майстерні; начальник бригади, виробничо-диспетчерського цеху, виробничого відділу; майстер виробничої дільниці); керівник (завідувач, начальник, заступник) економічного, фінансового, юридичного, адміністративного, господарського, кадрів і трудових відносин, транспортно-експедиційного, матеріально-технічного постачання, маркетингу, збуту, комерційного, рекламного відділу, бюро; помічник керівника різних структурних підрозділів; заступник начальника виробничого відділу; начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби, дільниці, бригади, зміни, цеху, служби, бюро, лабораторії з контролю виробництва; майстер дільниці); головні фахівці - керівники виробничих підрозділів (головний диспетчер; завідувач відділення, групи, пункту, сектора, відділу; начальник відділу, агентства, сектора; заступник начальника прес-центру); менеджер зі збуту, з постачання, з персоналу, з логістики, з реклами, з комерційних питань; економіст із збуту, інженер з організації керування виробництвом; фахівець з ефективності підприємництва; експерт з умов праці; інструктор з праці; інженер з організації праці, організації та нормування праці; інструктор з передових методів праці; профконсультант; консультант з раціоналізації виробництва; експерт з дослідження товарного ринку; молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва); методист з економічної освіти; асистент; викладач вищого навчального закладу; професійного навчально-виховного закладу; викладач (методи навчання); радник (органи державної влади); економічний радник; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; фахівець з ефективності підприємництва, із зв’язків з громадськістю та пресою, з раціоналізації виробництва, з методів розширення ринків збуту, з дослідження товарного ринку, із стандартизації, сертифікації та якості; маркетолог; економіст; консультант (в апараті органів державної влади, виконкому); торговець (інженерні роботи, комерційний; промисловий; роз’їзний; технічний); адміністративний помічник; агент рекламний; торговий агент; інспектор державний; регіональний представник відомих брендів; мерчандайзер; секретар адміністративний, відповідальний.

/ / / / / / / / /