Менеджмент

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація – Менеджмент і адміністрування

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Термін навчання – чотири роки на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна

Бакалавр з менеджменту – це фахівець з достатньо високим рівнем гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійно-орієнтованої та практичної підготовки; особа, яка має необхідний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної діяльності; володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Бакалавр з менеджменту в процесі навчання набуває відповідні знання, уміння та навички щодо концептуальних основ системного управління організаціями, підприємствами, установами; методів обґрунтування управлінських рішень, правил і прийомів їх розробки та реалізації; принципів і підходів створення сучасних операційних системам; організації операційної, планово-економічної, фінансово-облікової, маркетингово-комерційної діяльності; прийняття обґрунтованих управлінських рішень на базі всебічного фінансово-економічного аналізу господарської діяльності підприємства; організаційних основ раціональної побудови і ведення виробництва в поєднанні із закупками, переробкою сировини та матеріалів; розробки товарів та їх просування на ринок; зберігання і збуту товарів з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективності діяльності підприємства; форм організації праці, методів раціонального використання матеріально-грошових ресурсів; закономірностей ефективного управління персоналом; основ правового регулювання трудових, майнових та партнерських відносин між господарюючими суб’єктами; сучасних інформаційних систем для розв’язування організаційно-управлінських та економічних завдань.

Кваліфікація бакалавра з менеджменту дозволяє випускникам займатись організацією виробництва малого підприємства; здійсненням тактичного та оперативного управління первинними структурними підрозділами – лінійними (виробнича діяльність), функціональними (кадри, диспетчерські служби, інша підготовча чи допоміжна діяльність) або самостійними підприємствами без апарату управління; реалізацією певних організаційно-управлінських функцій (планування, організація, мотивація, контроль, координація) шляхом здійснення адміністративних та операторських процедур праці; вирішенням конкретних проблем в реалізації технологічних, соціально-виробничих, соціально-побутових завдань; здійсненням керівництва підлеглими, кваліфікація яких не вища за технічних працівників і службовців; організацією особистої праці підлеглих, складанням основних видів управлінської документації, господарських операцій, облікових реєстрів; виокремленням пріоритетних напрямів технологічної модернізації підприємств; визначенням основних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, їх взаємозв’язку та впливу на діяльність підприємства; впровадженням засад маркетингу в управління господарською діяльністю; організацією зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах малого бізнесу.

Об’єктом діяльності бакалавра з менеджменту за спеціальністю 073«Менеджмент» виступають ланки низового, а інколи, і, середнього рівня управління у лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

Посади, які може займати бакалавр даної кваліфікації, це: помічник керівника підприємства, установи та організації; помічник керівника виробничих та інших основних підрозділів; помічник керівника малого підприємства без апарату управління; референт з основної діяльності; організатор діловодства; технічний та торгівельний представник; інспектор з контролю за виконанням доручень; інспектор з кадрів; організатор з персоналу; інспектор з основної діяльності; інструктор з основної діяльності; диспетчер виробництва; технік з нормування праці, з підготовки виробництва; технік-плановик; технік-технолог з виробництва; технік з праці; агент з комерційних послуг та торгівельний брокер; конторський службовець; страховий агент; агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції; організатор зі збуту; рекламний агент.

/ / / / / / / / /