Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація – Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-кваліфікаційний – молодший спеціаліст

Термін навчання – три роки на основі базової загальної середньої освіти (9-ти кл.)

                                – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі кваліфікованого робітника

Освітній ступінь – молодший бакалавр

Термін навчання – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

–       два роки на базі кваліфікованого робітника.

Форма навчання – денна

«Фінанси, банківська справа та страхування» є однією з найважливіших та перспективніших спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів фінансів, банківської справи та страхування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, банківських та інших фінансово-кредитних установ.

Розвиток економіки України вимагає нові підходи до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів та підприємницьких структур; розробляти і вирішувати актуальні питання щодо забезпечення фінансової стабілізації в державі.
Молодший спеціаліст з фінансів може працювати на підприємствах різних форм власності та видів діяльності, у фінансових установах: біржах, фондових та кредитних ринках, банках, податковій адміністрації, Державному казначействі, фондах, органах виконавчої влади тощо. Фахівці з даної спеціальності повинен вміти:

  • здійснювати аналіз показників фінансової діяльності, прибутковості та рентабельності діяльності підприємства;
  • здійснювати страхові операцій, визначати страхової суми з урахуванням особливостей конкретного об’єкта та страхових збитків;
  • обґрунтувати доцільність та розрахунок ефективності випуску цінних паперів, проведення діяльності щодо управління портфелем цінних паперів підприємства;
  • забезпечувати контрольні функції щодо використання фінансових ресурсів, сплати податків і платежів;
  • проводити облік виконання доходів і видатків бюджету, складати бюджетну звітність та виявляти резерви оптимізації видатків бюджетних установ.

Фахівець даного профілю може займати наступні посади: брокер (посередник) з цінних паперів; дилер (продавець) цінних паперів; маклер біржовий; агент страховий; інспектор кредитний; інспектор обмінного пункту; інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей; ревізор; молодший державний інспектор; інспектор митний; інспектор з контролю за цінами; інспектор цін, інспектор з експорту; фінансист.

/ / / / / / / / /