Економіка

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація – Економіка

Освітньо-кваліфікаційний – молодший спеціаліст

Термін навчання – три роки на основі базової загальної середньої освіти (9-ти кл.)

                                – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі кваліфікованого робітника

Освітній ступінь – молодший бакалавр

Термін навчання – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

         – два роки на базі кваліфікованого робітника.

Форма навчання – денна

Спеціальність 051 «Економіка» формує системні знання з питань планування, організації виробництва, обліку та контролю господарської діяльності на підприємствах усіх рівнів державного і недержавного секторів економіки, знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення відносно вдосконалення їх функціонування з метою отримання оптимальних кінцевих результатів.

Навчаючись на спеціальності 051 «Економіка» студенти оволодівають такими знаннями та навичками:

-розробка документації щодо організації та реєстрації підприємства;

-формування корпоративних виробничих програм на основі результатів вивчення ринку;

-здійснення управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами підприємства;

-контроль, облік та аналіз використання виробничих ресурсів і виявлення резервів та напрямків підвищення ефективності виробництва;

-організація логістичної діяльності;

-пошук шляхів досягнення найвищої ефективності підприємства.

Молодший бакалавр з економіки повинен вміти:

-обґрунтовувати та розраховувати основні економічні показники діяльності підприємства;

-визначати ефективність та раціональність використання виробничих ресурсів;

-давати економічну оцінку обраному виду господарювання;

-складати та розраховувати бізнес-план, фінансовий план, складати річні плани з обсягів витрат та виробництва;

-проводити комплексний аналіз та давати експертну оцінку діяльності підприємства на основі економічних показників.

Фахівці цієї спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Вони можуть працювати на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.

/ / / / / / / / /