Економіка

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація – Економіка

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Термін навчання – чотири роки на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна

Компетенція бакалавра з економіки визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і ґрунтовною підготовкою для планово-економічної, організаційно управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні та науково-дослідних установах. 

Бакалавр з економіки – це людина з фундаментальною гуманітарною та ґрунтовною теоретичною підготовкою в галузі економіки, високим загальним рівнем освіти та культури, людина, яка має належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків; практичної діяльності, володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Реалізація мети діяльності фахівця з економіки передбачає набуття в процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки зі знанням соціально-психологічних основ поведінки людей.

Функціональні обов'язки фахівців з економіки за спеціальністю 051 «Економіка» охоплюють оцінку стратегічної, оперативної і тактичної діяльності підприємств та їх підрозділів, фінансово-економічного аналізу виробництва, підготовку і реалізацію проектних розробок та економічне обґрунтування проектів. Посади, які він може займати, це: економіст, економіст з планування, економіст з праці, економіст з фінансової роботи, економіст із збуту, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст із ціноутворення, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з податків і зборів тощо.

Бакалавр з економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як маркетингова, обліково-контрольна.

Завдяки реалізації освітньої програми бакалавр з економіки сформує наступні навички:

-застосовувати отримані знання при розв’язанні організаційно-управлінських, планово-економічних та науково-дослідних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей персоналу, соціальних особливостей колективів та конкретних практично-економічних ситуацій;

-обчислювати основні економічні показники, узагальнювати їх динаміку, робити правильні економічні висновки;

-опрацьовувати статистичну інформацію, здійснювати зовнішній контроль звітних матеріалів, складати плани економічного та соціального розвитку підприємства;

-використовувати комп’ютерну техніку і сучасні інформаційні технології для узагальнення та поглибленого економічного аналізу звітних даних;

-аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий економічний досвід і систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;

-застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації;

-орієнтуватися в спеціальній літературі, що випускається по профілю підготовки і суміжним питанням;

-здійснювати науково-дослідну діяльність;

на практиці використовувати знання в галузі економічної діяльності підприємства.

/ / / / / / / / /