Відомості про гуртожитки

Університет орендує гуртожитки за адресами: вул. Інститутська, 6; Інститутська, 13; Соборна, 55.
Всі бажаючі забезпечуються гуртожитком.
Вартість проживання становить від 500 грн., до 1600 грн. на місяць.
З питань поселення в гуртожитки звертатись до проректора з виховної роботи.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про поселення, проживання та правила внутрішнього

розпорядку в гуртожитках УЕП

 

1. Загальні положення

Це положення визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках університету іногороднім студентам, створення умови їх проживання, правила внутрішнього розпорядку. Положення розроблено з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання у гуртожитках університету.

У гуртожиток можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

Поселення студентів першого курсу - поза конкурсом, студентів 2-6-курсів – на конкурсних засадах (рейтинг визначається комісією з поселення).

Поселення в кімнати гуртожитку здійснюється відповідно до встановлених санітарних норм.

Угода на проживання у гуртожитку укладається терміном на один навчальний рік.

В університеті створюється комісія з поселення у гуртожитки. Голова комісії з поселення організовує її роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань.

Комісія з поселення формує списки студентів, рекомендованих до поселення, а також визначає кількість вільних місць для поселення студентів 1 курсу та подає на затвердження ректору за погодженням з органами студентського самоврядування.

2. Основні принципи поселення абітурієнтів, студентів у гуртожитки університету

2.1. Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку, при наявності вільних місць, на підставі направлень приймальної комісії на період проведення вступних випробувань, творчих конкурсів.

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів іспитів. В разі подання апеляції – в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу, – протягом трьох діб після видання наказу про зарахування.

2.2. Організація поселення студентів 1 курсу у гуртожитки студмістечка університету.

Приймальні комісія університету до 10 серпня формує та подає до комісії з поселення списки студентів 1 курсу, які потребують поселення до гуртожитку. Згідно поданих списків комісія з поселення готує угоди на проживання та направлення для поселення студентів першого курсу.

Підставою для поселення іногороднього студента до гуртожитку є його заява, подана до комісії з поселення.

Першочергово поселяються студенти, які мають пільгу згідно законодавчих актів.

З числа тих студентів першого курсу, яким не вистачило місць у гуртожитку, комісія з поселення формує чергу на поселення. З 15 серпня приймальна комісія надсилає студентам першого курсу виклики на навчання:

Порядок поселення до гуртожитків студентів першого курсу:

Студент при поселенні до гуртожитку повинен :

- взяти направлення на поселення в гуртожитки;

- пройти медогляд у кожно-венерологічному диспансері;

- оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;

- отримати перепустку до гуртожитку;

- пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись із сантехнічним обладнанням, правилами користування особистими електропобутовими приладами.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студента першого курсу несе голова комісії з поселення.

2.3. Організація поселення студентів 2-6 курсів у гуртожитки університету.

Поселення до гуртожитку студентів 2–6 курсів здійснює комісія з поселення. В період з 20 травня по 5 червня поточного року комісія з поселення із залученням студентської ради гуртожитку, проводить корегування списків мешканців гуртожитку.

Студенти, які виявили бажання поселитися до гуртожитку у наступному навчальному році, подають відповідну заяву голові комісії з поселення до 10 червня поточного року.

На підставі особистих заяв студентів з урахуванням особистого рейтингу, наказів про переведення на старші курси, наказів про відрахування, списків студентів, яким надано індивідуальний графік складання сесії з поважних причин та при наявності оформленого належним чином обхідного листа – комісія з поселення формує та до 20 червня подає ректору списки студентів, рекомендованих до поселення. На підставі поданих списків дирекція студмістечка готує направлення на поселення в гуртожитки університету для студентів 2-6 курсів.

Студенти, які вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.

Комісія з поселення направляє батькам студентів листи-повідомлення про відмову в поселенні на наступний навчальний рік (із зазначенням причини відмови у поселенні).

Обов’язковому позаконкурсному поселенню (за умови відсутності порушень правил проживання в гуртожитку) підлягають студенти денної форми навчання, які мають пільгу згідно законодавчих актів України.

Порядок поселення до гуртожитків студентів 2-6 курсів, аспірантів та докторантів.

Студент при поселенні до гуртожитку повинен :

- взяти направлення на поселення в гуртожитки;

- пройти медогляд у кожно-венерологічному диспансері;

- оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;

- отримати перепустку до гуртожитку;

- пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись із сантехнічним обладнанням, правилами користування особистими електропобутовими приладами.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів 2-6 курсів несе голова комісії з поселення.

Працівники університету, як виняток, можуть бути поселенні в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора і за погодженням з органами студентського самоврядування.

2.4. Студенти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у разі необхідності, тимчасово переселені до іншої кімнати або гуртожитку, без погіршення житлових умов проживання на підставі наказу ректора (проректора) університету.

При відрахуванні з університету, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня видання відповідного наказу.

У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні причини, на підставі особистої заяви громадянина, що проживав у гуртожитку, за рішенням ректора цей термін може бути продовжений.

У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив гуртожиток, то виселення громадянина проводиться згідно з чинним Законодавством України.

2.5. При від’їзді з гуртожитку під час канікулярної або академічної відпустки мешканці зобов’язані за два дні до від’їзду попередити про це завідуючого гуртожитком. Від’їжджаючим необхідно здати завідувачу гуртожитку в належному стані майно, яке було закріплене за ним, житлову кімнату та ключі від неї.

Порядок користування гуртожитками під час канікул студентів та аспірантів визначається ректором (проректором) університету.

3. Організація і порядок виселення студентів.

3.1. Студенти, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін розрахуватися з бухгалтерією університету, повернути отриманий для користування м’який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати, здати перепустку.

3.2. Термін на виселення розпочинається з дати:

- закінчення встановленого терміну проживання;

- виходу наказу про закінчення навчання, переведення до іншого вузу, відрахування з університету та розпорядження завідувача гуртожитком про розірвання Угоди на проживання.

3.3. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.

3.4. Кастелянша приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на період проживання в гуртожитку. При виявленні нестачі (пошкодження, знищення) виданого в користування майна вона інформує про це завідувача гуртожитком для відшкодування матеріальних збитків.

3.5. Завідувач гуртожитку:

- доводить до студента підставу для виселення;

- приймає від студента твердий інвентар, що був виданий йому в користування на період проживання в гуртожитку;

- організовує виселення студента;

- вилучає перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не пізніше встановленого для виселення терміну;

- розміщує на інформаційному стенді гуртожитку список студентів, які втратили право на проживання в гуртожитку за згодою.

 

/ / / / / / / / /